Jelenleg érvényes .eu domain regisztrációs szabályozás

A .eu domain név regisztrációjának általános feltételei – magyar nyelvű változat

A .eu domain név regisztrációjának általános feltételei – angol nyelvű változat (.eu Domain Name Registration Policy)

 

A .eu domain név regisztrációjának általános feltételei V5.0

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék 2
Definíciók 3
Tárgy és hatáskör 5
1. szakasz Alkalmassági feltételek 5
2. szakasz Elbírálás a jelentkezés sorrendjében elv; hozzáférhetőségi és
műszaki követelmények; zárolt és fenntartott nevek 5
3. szakasz A Bejegyzést kérő személy kötelességei 6
4. szakasz A Bejegyzést kérő személy kötelező biztosítékai és garanciái 6
5. szakasz Díjak és kifizetések 7
6. szakasz Időszak, a Domain név regisztrációjának megújítása és
meghosszabbítása 7
7. szakasz Domain név átruházása 8
8. szakasz Felfüggesztett, zárolt és visszavont domainnevek, Nyilvántartói
domain zár 9
9. szakasz Adományozott jogok 11
10. szakasz A Nyilvántartó és a Bejegyzést kérő személy közötti
kommunikáció rendje 12
11. szakasz Titoktartás és adatvédelem 12
12. szakasz Felelősségkorlátozás 14
13. szakasz Függelékek 15
14. szakasz Alkalmazandó törvények és igazságszolgáltatás 16
15. szakasz Alternatív jogvitarendezés („ADR”) 16

A .eu domain név regisztrációjának általános feltételei V5.0

3/17

DEFINÍCIÓK

Jelen .eu domain név regisztrációjának használati feltételeiben („Általános
feltételek”), A .eu regisztrációs irányelvben, a Regisztrációs eljárásokban, a
.eu jogvitarendezési szabályokban, a Sunrise szabályokban, a „KI KICSODA”
adatbázisra vonatkozó irányelvekben és ezek kapcsolódó függelékeiben az
alábbi, nagy kezdőbetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Kérelem hiánytalan, formailag megfelelő, domain név
regisztrációjára vonatkozó kérelmet jelent, melyet a
Nyilvántartónak nyújtanak be, és amely megfelel (a) a
jelen Sunrise szabályok 3. szakaszában leírtaknak és
(b) a Regisztrációs eljárásoknak;
ADR eljárás
jelentése, mint a .eu jogvitarendezési szabályokban;
Domain név közvetlenül a .eu felső szintű Domain alatt regisztrált
domain nevet vagy olyan domain nevet jelent, mellyel
kapcsolatos regisztrációs jelentkezést vagy kérelmet a
Nyilvántartónak eljuttattak;
.eu jogviták
rendezésének
szabályok
a Közérdekű szabályzat 22. cikkelyében leírt Alternatív
jogvitarendezési (ADR) eljárás szabályait jelenti;
.eu rendelet az Európai Parlament és Tanács 2002. április 22-i, a
.eu felső szintű Domain beiktatására vonatkozó OJ L,
113, 2002. április 30., 1–5. o.; 733/2002. számú EC
Rendeletét jelenti, valamint ezen rendeletek későbbi
módosításai;
Általános
alkalmassági
feltételek
a .eu rendelet 4 (2) cikkelyének (b) pontjában
meghatározott alkalmassági feltételek;
Fázisos
regisztrációs
időszak
négyhónapos, a Domain nevek általános
regisztrációjának kezdetét megelőző időszak, melynek
során csak az elsőbbségi jog tulajdonosai kerülnek
megállapításra vagy létesítésre a tagországi és/vagy
közösségi törvények alapján, és testületek jogosultak
Domain nevet regisztrálni, a Közérdekű szabályzat 4.
fejezetében meghatározott, és az abban foglaltaknak
megfelelően bejelentett szabályokkal összhangban,
vagy bármely más, a Nyilvántartó által hasonló céllal
meghatározott időszak;
Közérdekű
szabályzat
a .eu felső szintű domain beiktatására és funkcióira
vonatkozó közérdekű szabályozást leíró és a beiktatás
irányelveit szabályozó 874/2004 sz., 2004. április 28-
A .eu domain név regisztrációjának általános feltételei
V5.0
4/17
án kelt Bizottsági rendelet (EC), OJ L, 162, 2004.
április 30., 40–50. o.,valamint ennek módosításai;
Bejegyzést kérő
személy
természetes személy, vállalat vagy szervezet, mely
egy Domain név-bejegyzés birtokosa, vagy amely
kérelmet nyújtott be Domain név regisztrációjára;
Regisztrátor az a személy vagy entitás, aki a Nyilvántartóval
szerződve domain név regisztrációs szolgáltatást kínál
a Bejegyzést kérő személyeknek;
Regisztrációs
eljárások
A Nyilvántartó honlapján közzétett technikai irányelvek;
Regisztrációs
irányelvek
A Nyilvántartó honlapján közzétett dokumentum;
Nyilvántartó
az EURid vzw/asbl nevű non-profit szervezet, mely
szabályszerűen bejegyzett és érvényesen működik a
belgiumi rendelkezéseknek megfelelően, és bejegyzett
székhelyének címe: Park Station, Woluwelaan 150,
1831 Diegem (Belgium);
Rendeletek a .eu rendeletet és a Közérdekű szabályzatot jelenti;
Szabályok a Használati feltételek, a Regisztrációs irányelvek, a
.eu jogvitarendezési szabályok, a Sunrise szabályok
(amennyiben alkalmazandó), a Regisztrációs eljárások
és a Rendeletek;
Sunrise szabályok a Fázisos regisztrációs időszak során érvényben lévő
szabályok, melyeket az Iktatóhivatal a webhelyén tesz
közzé;
Időszak egy Domain név bejegyzésének (megújítható)
időszaka, amely nem haladja meg a jelen dokumentum
6. szakaszában meghatározottakat, bár a pontos teljes
időszak meghaladhatja a tíz (10) évet azon hónap
hátralévő napjai számának hozzáadásával, amelyben
a Domain nevet regisztrálták. A Domain név cseréje
vagy újraaktiválása gyakorlatban nem változtatja meg
a regisztráció keltét vagy a regisztráció évfordulóját.;
Nyilvántartó
honlapja
a http://www.eurid.eu URL-címen elérhető webhelyet
jelenti;
„KI KICSODA”
irányelvek
A Nyilvántartó honlapján rendelkezésre álló „KI
KICSODA” irányelvek;
A .eu domain név regisztrációjának általános feltételei
V5.0
5/17
TÁRGY ÉS HATÁSKÖR
Jelen Használati feltételek, akárcsak a Regisztrációs irányelvek, a .eu
jogvitarendezési szabályok, a Sunrise szabályok (amennyiben alkalmazandó)
és a Rendeletek lefektetik a Nyilvántartó, a Regisztrátor és a Bejegyzést kérő
személy jogait és kötelezettségeit, tekintettel bármely, Domain név
bejegyzésére irányuló kérelemre, ennek a bejegyzésére és megújítására,
beleértve minden ilyen jellegű Domain névre vonatkozó ügyet is.
1. SZAKASZ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK
Kizárólag az Általános alkalmassági feltételeknek megfelelő természetes
személyek, vállalatok vagy szervezetek jegyezhetnek be Domain nevet.
2. SZAKASZ ELBÍRÁLÁS A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN ELV;
HOZZÁFÉRHETŐSÉGI ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK; ZÁROLT ÉS
FENNTARTOTT NEVEK
1. Hacsak a Szabályok másképp nem rendelkeznek, a Nyilvántartó a
kérelmek beérkezésének sorrendjében jegyzi be a Domain neveket,
összhangban az itt meghatározott feltételekkel.
E tekintetben kizárólag a hiánytalan és technikailag megfelelő
kérelemnek vagy jelentkezésnek a Nyilvántartó rendszerébe történő
beérkezésének dátuma és ideje az irányadó, ahogy a Regisztrációs
eljárásokban is megtalálható.
2. Kizárólag az alábbi nevek jegyezhetők be Domainnévként:
(i) hozzáférhető nevek; egy név akkor hozzáférhető, ha:
a. még nem jegyezték be Domain névként;
b. nem zárolt, fenntartott vagy „nem regisztrálható” státusszal
rendelkezik a Közérdekű szabályzatban hivatkozott módon,
hacsak abban nem található ezzel ellentétes rendelkezés;
c. a Fázisos regisztrációs időszak során nem kérelmezték,
hacsak nem a Nyilvántartó tette hozzáférhetővé a Sunrise
szabályokkal összhangban;
(ii) Azon nevek, melyek a következő műszaki és lexikai
követelményeknek felelnek meg:
a. legalább 2 karakter hosszúságú mielőtt átírásra kerül ACE
formátumba (nem beleértve a „.eu”kiterjesztést), és legfeljebb
63 karakter hosszúságú miután átírásra kerül ACE
A .eu domain név regisztrációjának általános feltételei
V5.0
6/17
formátumba (nem beleértve a „.eu”kiterjesztést) azt követően,
hogy a nagybetűket kisbetűkkel helyettesítették;
b. latin, görög, vagy Cirill jelkészletek azon karaktereit
használják csak, melyek a támogatott karakterek listáján
szerepelnek a nyilvántartó honlapján az UNICODE
kódrendszeren belül;
c. csak egyféle karakterkészlet betűit tartalmazza az UNICODE
kódrendszeren belül, beleértve a „0”-tól „9”-ig terjedő
számjegyeket és/vagy kötőjelet;(„ – ”);
d. nem kötőjellel („ – ”) kezdődik vagy végződik;
e. nem tartalmaz kötőjelet („ – ”) a 3. és 4. pozícióban, hacsak
nem kezdődik az „xn” karakterekkel, vagy nem tartalmaz
kötőjelet („ – ”) a 2. pozícióban.;
f. nem kizárólagosan alpha-2 országkódot tartalmaz;
g. nem tartalmazhat más karaktereket, mint a szabványos latin
ábécét „A”-tól „Z”-ig vagy „a”-tól „z”-ig, „0” és „9” közötti
számjegyeket, vagy kötőjelet („-”) ha a név az „xn--”
karakterekkel kezdődik.
A fenti feltételeknek egyidejűleg kell megfelelni.
3. SZAKASZ A BEJEGYZÉST KÉRŐ SZEMÉLY KÖTELESSÉGEI
Az Időszak során a Bejegyzést kérő személyre az alábbi kötelezettségek
vonatkoznak. A Bejegyzést kérő személy köteles:
1. a Regisztrációs irányelvekben hivatkozott kapcsolattartási adatait
mindig pontosan, hiánytalanul és időszerűen (i) a Regisztrátorának,
mellyel szerződést kötött, és (ii) a Nyilvántartónak (a Regisztrátor által)
rendelkezésére bocsátani, a Regisztrációs irányelvekben leírt módon.
Továbbá, a Bejegyzést kérő személy kötelező erővel biztosítja és
garantálja, hogy a Nyilvántartónak megadott elektronikus levélcíme
működő levélcím;
2. a Domain nevet oly módon használnia, mellyel nem sérti harmadik fél
érdekeit, a vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket, beleértve a faji,
nyelvi, nemi, vallási vagy politikai nézetek diszkriminációjára vonatozó
törvényeket;
3. nem használni a Domain nevet (i) rosszhiszeműen, illetve (ii)
semmilyen törvénybe ütköző cselekedetre.
4. SZAKASZ A BEJEGYZÉST KÉRŐ SZEMÉLY KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI ÉS
GARANCIÁI
A Bejegyzést kérő személy kötelező erővel biztosítja és szavatolja, hogy:
A .eu domain név regisztrációjának általános feltételei
V5.0
7/17
1. megfelel az Általános alkalmassági feltételeknek, és Regisztrátorán
keresztül tudatja a Nyilvántartóval, ha megszűnne e feltételek
bármelyikének is megfelelni;
2. a Nyilvántartó részére a Domain név bejegyzési folyamata során
benyújtott adatok valósak, hiánytalanok és pontosak;
3. a Domain név bejegyzésére vonatkozó kérelmet jóhiszeműen,
törvényes céllal adta be, mely nem sérti semmilyen harmadik fél jogait;
4. a Domain név nem sért közízlést vagy közerkölcsöt (pl. nem obszcén
vagy bántó jellegű), sem pedig törvényt;
5. az Időszak során tartja magát e Használati feltételek és bármely
vonatkozó szabály rendelkezéseihez.
5. SZAKASZ DÍJAK ÉS KIFIZETÉSEK
1. A Nyilvántartó által a Regisztrátornak a Domain nevek bejegyzéséért,
megújításáért, átruházásáért és újraaktiválásáért felszámított
vonatkozó díjakat a Nyilvántartó a honlapján teszi közzé.
2. Bármely esedékes díj kifizetése, melyért kizárólagosan a Bejegyzést
kérő személy felelős, a Regisztrátoron keresztül kell, hogy történjen a
Nyilvántartó részére. A Nyilvántartó nem felelős semmilyen, a
Regisztrátor révén e tekintetben bekövetkezett hibáért, beleértve,
amikor az ilyen jellegű hibák az adott Domain név bejegyzésének
meghiúsulását vagy törlését eredményezik.
3. A Nyilvántartó csak akkor köteles elfogadni a Domain név
bejegyzésére vonatkozó jelentkezéseket, megújításokat vagy
átruházásokat, ha a Regisztrátor regisztrátori egyenlege elegendő az
adott díj megfizetésére.
6. SZAKASZ IDŐSZAK, A DOMAIN NÉV REGISZTRÁCIÓJÁNAK MEGÚJÍTÁSA
ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA
1. Bármely Domain név regisztrációjának Időszaka az Időszak fenti
definíciójának megfelelően kezdődik és végződik.
Hacsak jelen dokumentum másképp nem rendelkezik, az Időszak
hallgatólagosan meghosszabbodik (költséggel) egy újabb Időszakra,
az Időszak definíciója értelmében.
A .eu domain név regisztrációjának általános feltételei
V5.0
8/17
2. A Bejegyzést kérő személynek jogában áll a Domain név regisztrációt
megszüntetni, a Regisztrátorával kötött megállapodásában
foglaltaknak megfelelően. Az ilyen jellegű megszüntetés csupán akkor
lép életbe, ha a Nyilvántartó megkapja a Regisztrátor által benyújtott
törlési kérelmet. Amennyiben a Nyilvántartóhoz ilyen kérelem nem
érkezik, a Nyilvántartónak jogában áll felszámolni a kapcsolódó
megújítási díj(ak)at a megújított Időszakra vonatkozóan, a
Regisztrációs irányelvek 9. szakaszában leírtaknak megfelelően.
3. A Nyilvántartó nem köteles előre tájékoztatni a Bejegyzést kérő
személyt az Időszak lejártáról.
4. A Nyilvántartónak joga van a Domain név azonnali felfüggesztéséhez
vagy törléséhez, ha a Bejegyzést kérő személy megsérti a
Szabályokat.
7. SZAKASZ DOMAIN NÉV ÁTRUHÁZÁSA
1. A feltételek 8. Szakasza értelmében, valamint a Regisztrációs irányelv
10. Szakasza értelmében egy Bejegyzést kérő személynek jogában áll
egy Domain névnek más Bejegyzést kérő személyre vagy/és más
Regisztrátorra való átruházására, amennyiben az alábbi feltételek
mindegyike teljesül:
(i) a Domain név egy új Bejegyzést kérő személyre ruházódik át,
és ez a Bejegyzést kérő személy megerősítette, hogy megfelel
az Általános alkalmassági feltételeknek; és
(ii) az átruházást kezdeményező Regisztrátor regisztrátori
egyenlege elegendő az átruházási díj megfizetésére.
(iii) Az Átruházási eljáráson résztvevő Regisztrátorok és Bejegyzést
kérő személyek elismerik és szavatolják a Domain név
Átruházásának érvényességét
2. Egy zárolt Domain név nem ruházható át, kizárólag:
(a) az ADR eljárás egyik zsűritagjának vagy
(b) egy tagállam bíróságának döntése alapján
3. A Domainnév az Időszak során bármikor átruházható a Bejegyzést
kérő személy jogutódjaira (a Bejegyzést kérő személy halála esetén)
vagy a Bejegyzést kérő személy vagyonának vásárlójára (amennyiben
a Bejegyzést kérő személy ellen a Közérdekű szabályzat 19.2
szakaszában hivatkozott eljárás indult), a megfelelő dokumentáció
benyújtását követően, és a Regisztrációs irányelvek által
meghatározott eljárás keretében, feltéve, ha a jogutódok vagy a
A .eu domain név regisztrációjának általános feltételei
V5.0
9/17
vásárló megfelelnek a jelen dokumentum 1. szakaszában
meghatározott alkalmassági feltételeknek. Az eféle Átruházás a
Regisztációs irányelv 10. Szakaszában leírt eljárás szerint történik.
4. Amennyiben a Regisztrátor nem közli a Bejegyzést kérő személlyel az
egyedi kódot a Regisztrációs irányelv 10. Szakasza értelmében a
Bejegyzést kérő személynek jogában áll az engedélyezési kódot
közvetlenül a Nyilvántartótól kérvényezni, feltéve, ha a Bejegyzést kérő
személy igazolni tudja, hogy megtett mindent annak érdekében, hogy
a kódot a Regisztrátorától szerezze meg, de a Regisztrátor ezt nem
tette meg. Ilyen esetben a beérkező kérvény és mellékelt információ
elbírálása után a Nyilvántartó úgy dönthet, hogy kiadja az
Engedélyezési kódot közvetlenül a Bejegyzést kérő személynek.
5. A Nyilvántartó nem vonható felelősségre egy Domain név
Átruházásáért. A (jelen és/vagy új) Regisztrátor, valamint a (jelen
és/vagy új) Bejegyzést kérő személy teljesen és kizárólagosan
felelősek azért, hogy egy Domain név Átruházása megfelelően van
dokumentálva és kérelmezve egy felhatalmazott személy által.
6. A kétségek elkerülése érdekében a Regisztrációs irányelv 10.3
szakasza értelmében az ilyen Átruházáskor a Domain név Időszaka
nem változik

Forrás: www.eurid.eu

.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
1/12
.eu Domain Name
Registration Policy
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
2/12
TABLE OF CONTENTS
Table of Contents ………………………………………………………………………………………………………………………. 2
Definitions …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Object and Scope ………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Section 1. The registrant must determine whether it meets the General Eligibility Criteria ……………………. 3
Section 2. Choosing a Name – Availability and Technical Requirements ……………………………………………. 3
Section 3. Selecting a Registrar ……………………………………………………………………………………………………. 4
Section 4. Reading the Rules ……………………………………………………………………………………………………….. 4
Section 5. Providing Accurate and Complete Contact Information …………………………………………………….. 4
Section 6. Registering a Domain Name …………………………………………………………………………………………. 5
Section 7. WHOIS Database ………………………………………………………………………………………………………… 6
Section 8. Procedure for amending Contact Information ………………………………………………………………….. 7
Section 9. Procedure for the Renewal, Deletion or Extension of the term of a Domain Name ……………….. 7
Section 10. Procedure for Transfer ……………………………………………………………………………………………….. 8
Section 11. Suspension of Domain Names and Procedure for Reactivation ……………………………………….. 9
Section 12. Procedure for the Revocation of Domain Names ………………………………………………………….. 10
ANNEX 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
3/12
DEFINITIONS
All terms used herein with a capital letter are defined in the Terms and
Conditions and/or the .eu Dispute Resolution Rules available on
http://www.eurid.eu.
OBJECT AND SCOPE
This Registration Policy sets out the technical and administrative procedures
used by the Registry as regards the Domain Name registrations, or requests
for such registrations including delation, transfer, suspension, revocation etc of
these Domain Names.
The terms and conditions of this Registration Policy apply only to Domain
Name registrations, or requests for such registrations, as referred to in Article
2, fourth paragraph, of the Public Policy Rules, i.e. Domain Names registered
directly under the .eu” TLD.
This Registration Policy does not apply to names registered at all lower levels
over which the Registry has no authority as these levels are managed
exclusively by the Registrant.
SECTION 1. THE REGISTRANT MUST DETERMINE WHETHER IT MEETS THE
GENERAL ELIGIBILITY CRITERIA
In this first step the Registrant must verify whether it meets the General
Eligibility Criteria, whereby it must be:
(i) an undertaking having its registered office, central administration or
principal place of business within the European Community, or
(ii) an organisation established within the European Community without
prejudice to the application of national law, or
(iii) a natural person resident within the European Community.
The countries and territories that are part of the European Community are
listed in Annex 1 hereto.
If the Registrant does not meet one of the above eligibility criteria, there is no
entitlement to register a Domain Name under the .eu TLD.
If the Registrant files a request for a Domain Name registration and is unable
to meet, or no longer meets, the above conditions, the Registry is entitled to
reject the request or to revoke the Domain Name concerned at any time in
accordance with Sections 6.4 and 8.4 of the Terms and Conditions.
SECTION 2. CHOOSING A NAME – AVAILABILITY AND TECHNICAL
REQUIREMENTS
The Registrant must, prior to filing a Domain Name registration request, verify
whether the requested Domain Name meets the availability and technical
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
4/12
requirements set forth in Section 2.2 of the Terms and Conditions. In this
respect, the Registrant must take the following steps:
(i) check whether the Domain Name requested meets the technical
requirements set out in Section 2.2 (ii) of the Terms and Conditions;
(ii) check in the .eu WHOIS Database (available on the Website of the
Registry) whether the Domain Name is available; Domain Names
contained in the lists of blocked or suspended names (published on the
Website of the Registry) are not (yet) available for Registration; and
(iii) check if there are applications pending for the Domain Name in the .eu
Sunrise WHOIS Database available on the Website of the Registry. A
Domain Name applied for during the Phased Registration Period shall
not be available for general registration until the Registry has decided to
make that Domain Name available according to the Sunrise Rules
SECTION 3. SELECTING A REGISTRAR
Domain Names can only be registered and registrations may only be renewed
with the Registry through a Registrar who acts on behalf of the Registrant.
Therefore, in order to file a request for registration of a Domain Name, the
Registrant should select a Registrar accredited by the Registry from the list
available on the Website of the Registry.
SECTION 4. READING THE RULES
When filing a request to register a Domain Name, the Registrant enters into an
agreement with the Registry, the terms and conditions of which are contained
in the Rules. Thenceforth, the Registrant will be bound exclusively by these
Rules, which may be subject to change at any time in accordance with the
procedures laid down herein.
It is the Registrar’s responsibility to provide the Registrant with the applicable
Rules prior to filing its request for Domain Name registration.
The Terms and Conditions and all other Rules that currently apply are
available on the Website of the Registry.
Please note that the Registry is entitled to revoke a Domain Name at its own
initiative in the event that the Registrant is in breach of the Rules.
SECTION 5. PROVIDING ACCURATE AND COMPLETE CONTACT
INFORMATION
A request for registration of a Domain Name will only be considered complete
when, through a Registrar, the Registrant provides the Registry with at least
the following information:
(i) the full name of the Registrant; where no name of a company or
organisation is specified, the individual requesting registration of the
Domain Name will be considered the Registrant; if the name of the
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
5/12
company or the organisation is specified, then the company or
organisation is considered the Registrant;
(ii) address and country within the European Community
a. where the registered office, central administration or principal place
of business of the undertaking of the Registrant is located or
b. where the organisation of the Registrant is established or
c. where the Registrant resides;
(iii) e-mail address of the Registrant (or its representative);
(iv) the telephone number where the Registrant (or its representative) can
be contacted;
(v) the requested Domain Name;
(vi) the language for the ADR proceedings, as referred to in Paragraph 3(a)
of the .eu Dispute Resolution Rules, being the language of the
registration agreement between Registrant and Registrar in accordance
with article 22(4) of the Public Policy Rules.
The Registrant is under an obligation to keep the above information complete
and accurate at all times throughout the Term of registration (see Section 8
hereof concerning the amendment of contact information).
The Registry is entitled to reject a request for Domain Name registration or to
revoke a Domain Name for which the Registrant has provided incomplete or
inaccurate information.
The Registry is entitled to request further information from the Registrant (both
directly or via the Registrant’s Registrar), for instance in the context of a
Domain Name application made during the Phased Registration Period.
The Registrant must undertake to supply a functioning email address in order
to receive (see (iii) before) possible communications from the Registry and/or
the ADR Provider. If the address provided to the Registry is not a functioning email
address, the Registry is entitled to cancel the request for Domain Name
registration or even revoke the Domain Name in accordance with the
procedure referred to in Section 12 hereof.
The information must be that of the Registrant and must not be that of the
Registrar, proxy or representative of a person or entity that does not meet the
General Eligibility Criteria.
SECTION 6. REGISTERING A DOMAIN NAME
Domain Names can only be applied for and registered with the Registry
through a Registrar accredited by the Registry. It is likely that the Registrar will
charge a fee for such service. It is not possible to file a request for Domain
Name registration directly with the Registry.
Provided the Registrant has supplied all the necessary information to the
Registrar and fulfilled all and any other relevant obligations, it is the
responsibility of the Registrar to enter such information directly into the
systems of the Registry according to the technical procedures established by
the Registry and provided to the Registrar.
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
6/12
If the requested Domain Name is still available, the information is complete and
the Registrar account is in credit, the Domain Name will be automatically
registered for a (renewable) Term as described in and subject to the provisions
set forth in the Terms and Conditions.
Please note: it is not possible to correct a spelling mistake in the Domain
Name itself: registering the correct Domain Name is the only solution to the
aforementioned issue.
SECTION 7. WHOIS DATABASE
1. Introduction
The Public Policy Rules require the Registry to provide a WHOIS look-up
facility where, by typing in a .eu Domain Name, information about the
administrative and the technical contact administering the Domain Name can
be found.
When a Domain Name is registered, the information relating to that Domain
Name is available in a WHOIS database in compliance with the rules set out in
the WHOIS Policy. The collected information includes Registrant contact
information, the Registrar’s name and details of the name servers to which the
Registry delegates authority for the Domain Name.
By going to the Website of the Registry and typing in the Domain Name in the
WHOIS look-up facility, information about that Domain Name and the
Registrant can be accessed in accordance with the rules set out below.
When registering a Domain Name, the Registrant is required to accept the
Registry’s Terms and Conditions which authorises the Registry to make some
personal data accessible on its website, along with some other technical data,
in order to guarantee the transparency of the Domain Name system towards
the public.
2. Purpose
As set forth in the first paragraph of Article 16 of the Public Policy Rules, the
purpose of the WHOIS database is to provide reasonably accurate and up to
date information about the technical and administrative points of contact
administering the Domain Names under the .eu TLD.
3. Preventing misuse of WHOIS data
WHOIS data can be accessed through a purely textual command or by use of
a web-based facility. The textual WHOIS look-up facility only contains technical
information, which does not specifically relate to the Registrant.
In order to prevent misuse of personal data available in the web-based WHOIS
look-up facility the Registry may take appropriate measures, including but not
limited to:
(i) using a captcha code;
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
7/12
(ii) rendering text as images;
(iii) limiting the fields shown;
(iv) limiting search mechanisms; or
(v) enforcing access limits.
All those who submit a query to the WHOIS database will first be required to
read and agree to the ‘WHOIS legal statement and terms and conditions’ which
will inform the user that:
a. the WHOIS services are provided for information purposes only
b. by submitting a query the user agrees not to use the information to:
1. allow, enable or otherwise support the transmission of
unsolicited, commercial advertising or other solicitations
whether via email or otherwise;
2. target advertising in any possible way;
3. cause nuisance to the Registrant in any way by sending
messages to them.
To prevent “data mining” using the textual command method, the Registry may
enforce look-up restrictions.
4. Internet Accessibility
For the web-based facility there will be special accessibility provisions to make
sure that visually impaired people have equal access to the WHOIS
information.
SECTION 8. PROCEDURE FOR AMENDING CONTACT INFORMATION
If the contact information of the Registrant changes, the Registrant must ask
the Registrar(s) to amend this information with the Registry within one (1)
month following such change. It is not possible to file such a request directly
with the Registry.
SECTION 9. PROCEDURE FOR THE RENEWAL, DELETION OR EXTENSION
OF THE TERM OF A DOMAIN NAME
In principle and subject to the provisions set forth in the Terms and Conditions,
the Term of a registered Domain Name is automatically renewed for
consecutive one (1) year periods.
The Registrant is entitled to cancel a Domain Name registration by filing a
request with its Registrar; the Registrar is the only entity that may file a deletion
request with the Registry. It is not possible for a Registrant to file a deletion
request directly with the Registry.
The procedures used by Registrars for the renewal, deletion or extension of
the Term of Domain Names may vary. Therefore, EURid recommends that the
Registrant read carefully the terms and conditions established by the selected
Registrar. In some cases, the Registrar will cancel, renew or extend the Term
of a Domain Name if certain conditions are met.
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
8/12
IMPORTANT REMARK
If the Registrant does not intend to renew the Domain Name upon expiry of the
Term, it is important that the Registrar is informed thereof in due time and
always in accordance with the agreement between the Registrar and the
Registrant. If the expiry date of the Domain Name registration passes, the
Registry will automatically invoice the Registrar for a new one-year Term. In
such a case, it is likely that the Registrar will charge this renewal fee to the
Registrant.
Every Registrar has its own invoicing terms and conditions. Some Registrars
expect the Registrant to pay the invoice before their Domain Name expires, so
that they know whether the registration should be renewed or not. Please note
that the Registry will not intervene in any dispute between a Registrar and its
customers.
SECTION 10. PROCEDURE FOR TRANSFER
10.1 Transfer of a domain name to another accredited registrar
Subject to Section 8 of the Terms and Conditions, the Registrant has the right
to transfer the Domain Name to another Registrar in accordance with the
procedure set forth below.
Upon request from the Registrant to transfer the Domain Name to another
accredited Registrar, the current Registrar shall request a unique authorisation
code for such transfer from the Registry. Following the provision by the
Registry of such authorisation code to the Registrar, the authorisation code will
be provided subsequently (i) by the Registrar to the Registrant, (ii) by the
Registrant to the new Registrar and (iii) by the new Registrar to the Registry
via the appropriate transaction.
The Registry shall execute the transfer after the receipt by the Registry of the
authorisation code in accordance with (iii) above.
By following the above procedure, the involved Registrars and Registrant
acknowledge and warrant the validity of the transfer of the Domain Name to
the new accredited Registrar.
If the agreement between the Registry and the Registrar appointed by the
Registrant is terminated and that Registrar has not transferred the Domain
Name portfolio to another Registrar, the Registry will notify the Registrant
thereof. The Registrant must select a new Registrar before the end of the
Term. At the end of the Term, the Domain Name will be suspended.
10.2 Transfer of a domain name to a new registrant
Subject to Section 8 of the Terms and Conditions, the Registrant has the right
to transfer the Domain Name to another Registrant in accordance with the
procedure set forth below.
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
9/12
Upon request from the Registrant to transfer the Domain Name to a new
Registrant, the current Registrar shall request a unique authorisation code for
such transfer from the Registry. Following the provision by the Registry of such
authorisation code to the Registrar, the authorisation code will be provided
subsequently (i) by the Registrar to the transferring Registrant, (ii) by the
transferring Registrant to the new Registrant, (iii) by the new Registrant to the
(current or new) Registrar and (iv) by the (current or new) Registrar to the
Registry via the appropriate transaction.
The Registry shall execute the transfer after the receipt by the Registry of the
authorisation code in accordance with (iv) above.
By following this procedure, all involved Registrars and Registrants
acknowledge and warrant the validity of the transfer of the Domain Name to
the new Registrant.
If, during the Term, the Registrant ceases to exist, becomes subject to
insolvency proceedings, winding-up, cessation of trading, bankruptcy or the
similar, the legal heirs or the legally appointed administrator may request the
transfer of the Domain Name in accordance with Section 7 of the Terms and
Conditions.
10.3 Update of information
If a Registrant wishes to transfer the Domain Name to a new Registrant, and
on the condition that the Registrar does not change pursuant to such transfer,
the Registrar has the right (in addition to the procedure set out in Section 10.2
above) to update the Registrant’s information of such Domain Name to that of
the new Registrant. For the avoidance of doubt, no authorisation code shall be
required for such update.
By following this procedure, the involved Registrar and Registrants
acknowledge and warrant the validity of the transfer of the Domain Name to
the new Registrant.
SECTION 11. SUSPENSION OF DOMAIN NAMES AND PROCEDURE FOR
REACTIVATION
1. If the Registry receives a deletion request from the Registrar according
to Section 6.2 of the Terms and Conditions and Section 9 hereof, it will
immediately suspend the Domain Name in question for a period of forty
(40) calendar days following (i) the date mentioned in the deletion
request or (ii) the date on which the deletion request was made in case
the date mentioned in the deletion request is prior to such date or no
date was mentioned in the deletion request.
Within this forty-day period,
(i) the Registrant may request its Registrar to reactivate the
suspended Domain Name and the Registrar shall inform the
Registry of such request.
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
10/12
The reactivation of a Domain Name in principle does not change
the registration date or the registration anniversary date, but adds
another year to the Term, subject to the provisions set forth in the
Terms and Conditions.
(ii) the Registrant may request the transfer of the Domain Name
(implicitly reactivating the Domain Name).
Furthermore, during the aforementioned suspension period, the
executor of the estate of the Registrant or the legal heirs (in the case of
the death of the Registrant) or the legally appointed administrator (in the
case of the winding-up of the Registrant) may, notwithstanding
suspension of the Domain Name, apply to transfer the name via a
Registrar at the time of submitting the appropriate documentation as
referred to in Section 10.
If no reactivation or transfer takes place as referred to above within the
stated forty-day period or if the Registry does not receive the relevant
fees, it shall make the Domain Name in question available for general
registration. No reimbursement shall be made of fees paid for the initial
Domain Name registration (or renewals thereof).
2. If the Registry suspends a Domain Name upon termination of the
agreement between the Registry and the Registrar, the procedure
provided for in Section 11.1 hereof shall apply.
SECTION 12. PROCEDURE FOR THE REVOCATION OF DOMAIN NAMES
1. The Registry may revoke a Domain Name at its own discretion
exclusively on the following grounds:
(i) outstanding unpaid debts owed by the Registrar to the Registry;
(ii) the Registrant’s not or no longer fulfilling the General Eligibility
Criteria provided under Article 4(2)(b) of the .eu Regulation;
(iii) breach of the Rules by the Registrant.
2. At least fourteen (14) days before revoking the Domain Name, the
Registry shall notify by e-mail the Registrant and/or the Registrar
through whom the Domain Name has been registered, affording the
Registrant and/or the Registrar the opportunity to remedy, where
possible, the aforementioned grounds for revocation.
If the aforementioned grounds for revocation are not remedied within the
timeframe referred to above, the Registry shall be entitled to revoke the
Domain Name.
3. As of the moment the Registry has notified the Registrant and/or the
Registrar in accordance with Section 12.2, it may suspend the
concerned Domain Name(s). Domain Names that have been suspended
in accordance with this Section 12.3 cannot be transferred nor reactivated.
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
11/12
ANNEX 1- WHO MAY REGISTER A .EU DOMAIN NAME?
Note:
Residency and NOT nationality is a criterion for the registration of .eu Domain Names.
Countries/territories forming part of the EU
Countries/territories NOT forming part of the EU
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus, Southern Greek part of (under the
control of the Republic of Cyprus) Northern Turkish part of Cyprus
Czech Republic
Denmark Faroe Islands
Greenland
Estonia
Finland
Åland Islands
France French Polynesia
Guadaloupe Territory of the French Southern and Antarctic Lands
French Guiana Mayotte
Martinique New Caledonia and Dependencies
Réunion Saint Pierre and Miquelon
Wallis and Futuna Islands
Germany
Greece
Hungary
Italy
Ireland
Latvia
Lithuania
Luxemburg
Malta
Poland
Portugal
The Azores
Madeira
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Canary Islands
Ceuta
Melilla
Sweden
The Netherlands Aruba
Netherlands Antilles:
Bonaire
Curaçao
Saba
Sint Eustatius
Sint Maarten
United Kingdom Anguilla
Gibraltar Bermuda
British Antarctic Territory
British Indian Ocean territory
British Virgin Islands
.eu Domain Name Registration Policy
v.4.0
12/12
Cayman Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Montserrat
Pitcairn
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
South Georgia and the South Sandwich Islands
Turks and Caicos Islands
Andorra
Croatia
Iceland
Liechtenstein
Monaco
Norway
San Marino
Switzerland
Turkey
Vatican City