Domain nyilatkozat

Kijelentem, mint Igénylő, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot (a következőkben: „Szabályzat”) ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Szabályzat előírásait betartom; jelen igénylőlap szerint a domain delegálását és fenntartását megrendelem; a domain igénylésével, delegálásával, fenntartásával és használatával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; tudomásul veszem, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel; a domain delegálással és regisztrálással, illetve a megkötött Szolgáltatói Szerződés hatályával és az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el; tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek; az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel; az általam kijelölt Adminisztratív kapcsolattartó jogosult a delegálással, fenntartással kapcsolatban az Igénylő képviseletében eljárni; megismertem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű; rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan; amennyiben a regisztrációs, fenntartási, domainszolgáltatási díj fizetési határidejének lejártát követő 15 napon vagy kézbesített fizetési felszólítást követő 8 napon belül sem kerül a díj maradéktalanul kiegyenlítésre, akkor a domain kezeléséről lemondtam. Tudomásul veszem, mint Igénylő, ill. Költségviselő, hogy domain igényt a Regisztrátor indoklás nélkül elutasíthat, az elutasítást a Regisztrátor írásban vagy szóban közli az Igénylővel vagy Költségviselővel; a regisztrációért, fenntartásért és a domainnel kapcsolatos szolgáltatásokért díjazás illeti meg a Regisztrátort, a díjakat a Költségviselő és a Regisztrátor közti írásos megegyezés határozza meg, ennek híján a Regisztrátor weblapján az igénylés pillanatában megtalálható díjak a meghatározók; a Regisztrátor részére a díjfizetésre a Költségviselő kötelezett, azonban amennyiben a Költségviselő nem fizeti meg a domain regisztrációs vagy fenntartási díját határidőre, akkor annak megfizetését az Igénylő készfizető kezesként vállalja; amennyiben az Igénylő regisztrált adatai megváltoznak, akkor az Igénylő új igénylőlapon az adatváltozást követő 15 napon belül köteles adatváltoztatást kérni, ennek elmulasztása esetén a fenntartást a Regisztrátor felmondhatja; a fenntartási idő lejárta előtt az Igénylő a domain fenntartását a Regisztrátornál meghosszabbíthatja; meghosszabbítás híján a domain  fenntartás felmondottnak tekintendő; a Költségviselő vagy más fél, ha lejárat előtt hosszabbításra előfizet és ezt az Igénylő írásban nem kifogásolja meg, akkor a névfenntartást a Regisztrátor meghosszabbítja; a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott díjemelés költsége, ill. új, korábban nem alkalmazott díj, adó, járulék vagy egyéb közteher bevezetésével járó költség az Igénylőre hárítható; határidőre nem  megfizetett  regisztrációs, fenntartási, domainszolgáltatási díjtartozás esetén az Igénylő domainjeinek fenntartását a Regisztrátor azonnali hatállyal felmondhatja; a felmondásról szóló hivatalos értesítésnek a Nyilvántartó weblapján történő közzététel minősül; a delegálási szerződés az igénylőlapon megjelölt határozott időre szól, amely díjfizetéssel meghosszabbítható a díj mértékének megfelelő határozott időtartamra; mind az Igénylő, mind a Költségviselő jogosult indoklás nélkül azonnali hatállyal kérni a delegálás megszüntetését, azonban ezt a kérését csak bizonyítóerejű magánokiratban vagy közokiratban nyújthatja be; folyamatban lévő igény csak az érintett Felek együttes hozzájárulásával módosítható; az igénylés, delegáció és a fenntartás valamint a domainnel kapcsolatos egyéb tennivalók és folyamatok ügyintézési és eljárási rendjét a Regisztrátor és a Nyilvántartó határozza meg; a Regisztrátor az általa leszámlázott és részére megfizetett összeg erejéig felel az Igénylő felé, ill. amennyiben az Igénylő és a Költségviselő nem azonosak, akkor az utóbbi felé; nem korrigálhatóan hibás teljesítés esetén a Költségviselő részéről a befizetett díj visszaigényelhető; jogvita esetére a Felek az Alternatív Vitarendező Fórum kizárólagos hatáskörét kötik ki mindazokban az ügyekben, amelyek elbírálását jogszabály a fórumon lehetővé teszi. A Regisztrátor felhívja az Igénylő figyelmét, a domain igénylés és használat nagy körültekintést igényel, elkerülhetetlen a szerteágazó és sokrétű szabályozási és szerződési feltételi háttér alapos ismerete; a domain megfelelő védelme és működőképességének rendszeres ellenőrzése, a fenntartás meghosszabbítása az Igénylő feladata. Amennyiben  az igény beérkeztétől számított egy hónapon belül a  regisztráció az Igénylő mulasztása miatt (nem fizetés, hiányos iratok, hiányos adatok) nem indítható, az igényt semmisnek tekintjük. Amennyiben a Regisztrátor által kiadott igénylőlapon lévő feltételek bármelyikét is valaki megváltoztatta vagy törölte, bővítette, akkor a változtatások mind érvénytelenek; Igénylő a Regisztrátor igénylés pillanatában érvényes Általános Szerződési Feltételeit fogadja el. Kijelentem, mint Költségviselő, hogy a Regisztrátor által kiállított és a Költségviselő e-mail címére megküldött, a jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus számlát befogadom.
 
Az itt nem szabályozott esetekben a Regisztrátor http://aszk.integrity.hu/ alatt közzétett Általános Szerződési Feltételeit elfogadom, amelyeket teljes egészében átolvastam, minden részletében megismertem és megértettem és magamra nézve kötelezően elfogadtam.
Szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi. Az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.