Domain nyilatkozat 2017

Kijelentem, mint Igénylő, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot (a következőkben: „Szabályzat”) ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Szabályzat előírásait betartom; jelen igénylés szerint a domain delegálását és fenntartását megrendelem; a domain igénylésével, delegálásával, fenntartásával és használatával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; tudomásul veszem, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel; kijelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással, illetve a megkötött Szolgáltatói Szerződés hatályával és az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el; a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek; az igénylés hiányos, hibás, félreérthető kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel; az általam kijelölt Adminisztratív kapcsolattartó jogosult a delegálással, fenntartással kapcsolatban az Igénylő képviseletében eljárni; amennyiben a regisztrációs, fenntartási, domainszolgáltatási díj fizetési határidejének lejártát követő 15 napon vagy kézbesített fizetési felszólítást követő 8 napon belül sem kerül a díj maradéktalanul kiegyenlítésre, akkor a domain kezeléséről lemondtam. Kijelentem, mint Igénylő, ill. mint Költségviselő, hogy rendelkezem mindazon az igénylésben szereplő személyek (így az adminisztratív, ill. költségviselő kapcsolattartó személy) azon hozzájárulásával, amelyben hozzájárulnak adataik Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez, valamint az adminisztratív kapcsolattartó adatainak nyilvánosságra hozásához; engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű; tudomásul veszem, hogy domain igényt a Regisztrátor indoklás nélkül elutasíthat, az elutasítást a Regisztrátor írásban vagy szóban közli az Igénylővel vagy Költségviselővel; a regisztrációért, fenntartásért és a domainnel kapcsolatos szolgáltatásokért díjazás illeti meg a Regisztrátort, a díjakat a Költségviselő és a Regisztrátor közti írásos megegyezés határozza meg, ennek híján a Regisztrátor weblapján az igénylés pillanatában megtalálható díjak a meghatározók; a Regisztrátor részére a díjfizetésre a Költségviselő kötelezett, azonban amennyiben a Költségviselő nem fizeti meg a domain regisztrációs vagy fenntartási díját határidőre, akkor annak megfizetését az Igénylő készfizető kezesként vállalja; amennyiben a domain regisztrációról kiállított, – a Költségviselő számlaküldési címére küldött – szabályosan kézbesített számlát a Költségviselő nem fizeti ki, akkor a Költségviselő és az Igénylő felárat köteles fizetni a regisztrációért, valamint nem illeti meg semmilyen kedvezmény vagy akciós ár, hanem a Regisztrátor Általános Szerződési Feltételeiben szereplő díjak és felárak érvényesek; amennyiben az Igénylő regisztrált adatai megváltoznak, akkor az Igénylő új igénylőlapon az adatváltozást követő 15 napon belül köteles adatváltoztatást kérni, ennek elmulasztása esetén a fenntartást a Regisztrátor felmondhatja; a fenntartási idő lejárta előtt az Igénylő a domain fenntartását a Regisztrátornál meghosszabbíthatja; meghosszabbítás híján a domain  fenntartás felmondottnak tekintendő; a Költségviselő vagy más fél, ha lejárat előtt hosszabbításra előfizet és ezt az Igénylő írásban nem kifogásolja meg, akkor a névfenntartást a Regisztrátor meghosszabbítja; a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott díjemelés költsége, ill. új, korábban nem alkalmazott díj, adó, járulék vagy egyéb közteher bevezetésével járó költség az Igénylőre hárítható; határidőre nem  megfizetett  regisztrációs, fenntartási, domainszolgáltatási díjtartozás esetén az Igénylő domainjeinek fenntartását a Regisztrátor azonnali hatállyal felmondhatja; a felmondásról szóló hivatalos értesítésnek a Nyilvántartó weblapján történő közzététel minősül; a delegálási szerződés az igénylésben megjelölt határozott időre szól, amely díjfizetéssel meghosszabbítható a díj mértékének megfelelő határozott időtartamra; mind az Igénylő, mind a Költségviselő jogosult indoklás nélkül azonnali hatállyal kérni a delegálás megszüntetését, azonban ezt a kérését csak bizonyítóerejű magánokiratban vagy közokiratban nyújthatja be; folyamatban lévő igény csak az érintett Felek együttes hozzájárulásával módosítható; az igénylés, delegáció és a fenntartás valamint a domainnel kapcsolatos egyéb tennivalók és folyamatok ügyintézési és eljárási rendjét a Regisztrátor és a Nyilvántartó határozza meg; a Regisztrátor az általa leszámlázott és részére megfizetett összeg erejéig felel az Igénylő felé, ill. amennyiben az Igénylő és a Költségviselő nem azonosak, akkor az utóbbi felé; nem korrigálhatóan hibás teljesítés esetén a Költségviselő részéről a befizetett díj visszaigényelhető; jogvita esetére a Felek az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum kizárólagos hatáskörét kötik ki mindazokban az ügyekben, amelyek elbírálását jogszabály a fórumon lehetővé teszi; a Regisztrátor felhívta az Igénylő figyelmét, a domain igénylés és használat nagy körültekintést igényel, elkerülhetetlen a szerteágazó és sokrétű szabályozási és szerződési feltételi háttér alapos ismerete; a domain megfelelő védelme és működőképességének rendszeres ellenőrzése, a fenntartás meghosszabbítása az Igénylő feladata.  Amennyiben  az igény beérkeztétől számított egy hónapon  belül a  regisztráció az Igénylő mulasztása miatt (nem fizetés, hiányos iratok, hiányos adatok) nem indítható, az igényt semmisnek tekintjük. Kijelentem, mint Költségviselő, hogy a Regisztrátor által kiállított és a Költségviselő e-mail címére megküldött, a jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus számlát befogadom.

 

Az itt nem szabályozott esetekben a Regisztrátor https://aszk.integrity.hu/ alatt közzétett Általános Szerződési Feltételeit elfogadom, amelyeket teljes egészében átolvastam, minden részletében megismertem és megértettem és magamra nézve kötelezően elfogadtam. Szavatolom, hogy az igénylést a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi.