ÁSzF

Általános Szerződési Keretfeltételek /ÁSzK/

A következőkben, ill. más az INTEGRITY Kft. (székhely: Székesfehérvár) által kibocsátott dokumentumokban, általa kötött szerződésekben az „ÁSzK” az „Általános Szerződési Keretfeltételek” rövidítését jelenti.
Az Általános Szerződési Keretfeltételek minden az INTEGRITY Kft. és más fél közötti megállapodás esetén keretfeltételként érvényesek, ha azokban hivatkozás történik az ÁSzK-re, kivéve az ettől eltérő megállapodásokat vagy az egyedi szerződések explicit eltérő megszövegezését.
Az INTEGRITY infKft. magyar és idegen nyelvű dokumentumokban cégneve, rövidített cégneve mellett elnevezéseként, ill. árú- és vállalatjelzőként használja az „INTEGRITY” nevet.
Az INTEGRITY Internetes szolgáltatásainál árujelzőként használja az ALAP, MESTER, MINI, PLUSZ, PROFI, STANDARD, START szavakat, írásban nagybetűs formában. Ezen árujelzőket az INTEGRITY partnerei, csak az INTEGRITY engedélyével használhatják Internet jelenlét szolgáltatás díjcsomagok értékesítésénél, kivétel, ha azokat már 1995-ben vagy előtte ilyen célra már bizonyíthatóan használták.
Az INTEGRITY hivatalos honlapján, a integrity.hu alatt, a http://aszk.integrity.hu címen közzéteszi az Általános Szerződési Keretfeltételeket, ill. ha ezek nem lennének elérhetők, akkor a korábban közreadott az érvényes. Fenntartja a jogot, hogy a tervezett változások weben történő előzetes és folyamatos 120 napos közzétételét követően az ÁSzK-et az előzetes közzététel szerint egyoldalúan megváltoztassa a szerződő felek külön értesítése nélkül.
Az INTEGRITY más általános szerződési feltételeket vezethet be (domén regisztrációs szolgáltatásokra, Internet jelenlét szolgáltatásokra, szoftver értékesítésre stb.), melyekben a nem szabályozott kérdésekre az ÁSzK érvényes.
Az INTEGRITY hivatalos honlapján, a integrity.hu alatt közzétett egyéb általános szerződési feltételei esetén fenntartja a jogot, hogy a tervezett változások weben történő előzetes és folyamatos 90 napos közzétételét követően azokat az előzetes közzététel szerint egyoldalúan megváltoztassa a szerződő felek külön értesítése nélkül.
Az INTEGRITY a teljesítést, részteljesítést követően, ill. folyamatos teljesítés esetén a teljesítés megkezdését követően számláz, ill. bocsát ki számlákat, de fenntartja a jogot előlegszámla, ill. előlegszámlák kibocsátására. A számlák kiegyenlítése más megállapodás híján, a számlán feltüntetett módon és határidővel, tipikusan 8 napos bankátutalással történik. Folyamatos teljesítéssel történik a számlázás, ha a teljesítés folyamatosan tart vagy rendszeres, ilyen jellegű, ill. előfizetéses a szerződés, ill. a felek így állapodnak meg.
Folyamatosan esedékes havi-, éves, vagy más periodikusan díj esetén az ügyfél, ha az esedékes számlát nem kapja meg időben, akkor köteles erről az INTEGRITY-t értesítenie, a ki nem fizetett esedékes szolgáltatási időszakra pedig, annak megkezdését követő 15. napon belül a díjat átutalni.
AZ INTEGRITY szolgáltatásának igénybevevője, ill. költségviselője részére kibocsátott, kézhez vett, 15 napon belül írásban nem megkifogásolt számlát, ill. teljesítést, ill. fizetési felszólítást, ill. kézhezvételtől számított 8 napon belül nem megkifogásolt ismételt fizetési felszólítást elfogadottnak kell tekinteni.
Az INTEGRITY a határidőre egészében vagy részben nem teljesített fizetés esetén a késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel minden egyes késedelmes napra, emellett a behajtás költségeit teljes egészében a késve fizetőre terhelheti fel. Kiegyenlítetlen tartozással rendelkező vagy nem fizető ügyféllel szemben ügyvédi felszólítást alkalmazhat az INTEGRITY.
Az ügyfél kérhet fizetési halasztást, ha a fizetésre két magánszemély vagy egy magánszemély és egy gazdálkodó szervezet készfizető kezességet vállal, az átütemezés okozta kár, költség, kamat, díj megtérítését mind vállalja, és az átütemezés kérése előtt legalább az eredeti követelés 30 %-át már megfizette, valamint az átütemezés esetén alkalmazott díjat, minimálisan 20.000,- Ft-ot, az INTEGRITY-nek a tartozó fél már megfizette. Átütemezés csak a fizetési határidő lejárta előtt kérhető.
Az INTEGRITY nem köteles fizetési emlékeztető, fizetési felszólítás alkalmazására, ill. fizetési emlékeztetőt vagy felszólítást e-mailen, telefonon és más módon is közölhet vagy küldhet.
Késve fizetés vagy nem fizetés esetén az INTEGRITY-nél letétben vagy üzemeltetésre elhelyezett vagy átadott eszközök biztosítékul, ill. zálogul szolgálnak, a fizetés rendezéséig a tulajdonos vagy megbízottja azokat nem viheti el.
15 napon túli fizetési tartozás esetén a szolgáltatás korlátozható, rendelkezésre állásért az INTEGRITY felelősséget nem vállal, 30 napon túl a szolgáltatás felfüggeszthető, 45 napon túl – más írásos megállapodás híján – felmondottnak tekintendő.
Nem fizetés esetén a konkrétan nem fizetett szolgáltatások mellett más szolgáltatások nyújtása is korlátozható, felfüggeszthető, felmondható. 60 napon túli nemfizetés esetén az INTEGRITY nem köteles a nemfizetőnek semmilyen szolgáltatást nyújtani, más írásos megállapodás híján a 90 napon túl fennálló fizetési tartozás esetén a nem fizető részére nyújtott szolgáltatások felmondottnak tekintendők.
Tévesen átutalt összeget a felek kötelesek 60 napon belül, de lehetőleg előbb maradéktalanul visszautalni. A visszautalás bankköltségének a kétszerese, 1.000,- Ft-ra felfelé kerekítve a téves utalóra terhelhető.
Az INTEGRITY – más írásos megállapodás híján – csak bankátutalással teljesít fizetést, ill. visszafizetést. A felek kötelesek egymásnak megadni bankszámlaszámukat, az INTEGRITY a bankszámlaszámát hivatalos honlapján (http://integrity.hu alatti weboldalon, ill. http://cegadatok.integrity.hu alatt) nyilvánosságra hozza.
Az INTEGRITY jogos követeléseinek behajtására harmadik felet megbízhat, követeléseit harmadik fél számára értékesítheti vagy átruházhatja, a harmadik fél számára a behajtáshoz szükséges adatokat átadhatja.
A fizetési hátralékkal rendelkező fél köteles a másik felet azonnal értesíteni, ha a fizetés várhatóan nehézségekbe ütközik, ill. késedelemre lehet számítani, ha ellene felszámolást kezdeményeztek, vagy végelszámolás alatt áll, ill. megszűnése vagy megszüntetése tervezett. Új megrendeléssel felmerülő várható fizetési kötelezettség eleve úgy tekintendő, mint fizetési hátralék. Az értesítés elmulasztása esetén a megrendelő részéről a szerződést aláíró személy, ill. személyek, mint készfizető kezes felel, ill. felelnek. Az értesítés módja ilyenkor csak postai tértivevényes ajánlott levél lehet.
A felek a hagyományos aláírást és a digitális aláírást általában egyenrangúnak fogadják el, de a digitális aláírást preferálják, valamint kézzel tett aláírás másolatát sohasem fogadják el aláírás gyanánt. Aláírásmásolatot nem aláírásként, de egyes külön megállapodás szerint a felek elfogadhatnak, de erre nem kötelezhetők.
A felek elfogadják, hogy elektronikus levelezést alkalmaznak egymás közti kommunikációjuk során, a megválaszolt vagy bizonyíthatóan a címzettnek megérkezett levelet, elektronikus üzenetet kézbesítettnek fogadják el. A feleknek elektronikus levélcímmel kell rendelkezniük, melyre érkező leveleket fogadják. Másolt dokumentumokat, fax üzenetet a felek elfogadhatnak, de hitelesnek nem kötelesek ilyeneket elfogadni. Az INTEGRITY fax üzenetben nem kötelezhető semmire, fax üzenet külön megállapodás híján nem támaszt vele szemben kötelezettséget.
Az INTEGRITY fenntartja a jogot, hogy külön megállapodás híján ügyfelei, ingyenes és fizetős felhasználói, előfizetői, partnerei részére elektronikus levélben, postai és más úton tájékoztató anyagokat küldjön.
A felek ügyfélszolgálat ellátása érdekében elfogadják, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetéseik rögzítésre kerülhetnek. Más megállapodás híján a rögzített beszélgetést 90 napon belül törölni kell. Az INTEGRITY minden közte és más fél között folytatott elektronikus levelezést archiválhat.
Az előfizetők kötelesek 15 napon belül értesíteni az INTEGRITY-t posta-, székhelycímük, cégnevük, cégformájuk, adószámuk megváltozásáról, kapcsolattartó személy és adatai megváltozásáról. Az INTEGRITY honlapján közzéteszi legfontosabb adatait, közte székhelyét, postacímét, adószámát, bankszámlaszámát, ill. olyan e-mail címet, melyre érkező levelet fogad.
Az INTEGRITY üzletfelei vagy szerződött partnerei az INTEGRITY-től kapott viszonteladói árakat, díjakat és más viszonteladói információkat harmadik fél részére az INTEGRITY külön engedélye nélkül nem adhatják tovább.
Az INTEGRITY külön engedélye nélkül a rendszereiben vagy az általa üzemeltetett rendszerekben a felhasználó a felhasználói nevéhez tartozó jelszót senki másnak nem adhatja át, azt köteles titokban tartani.
Az INTEGRITY titkos vagy személyi adatot (továbbiakban „titkot”) harmadik félnek, ha csak az nem törvényes kötelezettsége a titok gazdájának hozzájárulása nélkül nem adhat át. Olyan adat melynek kiadása az adat tulajdonosának méltányolható hátrányával járhat – szerződésben szabályozott esetek és törvényes kötelezettségek kivételével titkosnak (titoknak) minősülnek, amennyiben az adatot harmadik fél kívánja vagy kísérli meg megszerezni.
A felek tömeges kéretlen elektronikus levélküldést üzleti célra nem alkalmazhatnak.
A felek open mail relay-t nem üzemeltethetnek. Előfizető vagy felhasználó az INTEGRITY saját hálózatán vagy tőle bérelt hálózaton, tőle vásárolt Internet hozzáférésű hálózaton, számítógépen open mail relay-t nem üzemeltethet, amennyiben ilyen helyen open relay üzemel bármely okból kifolyólag, akkor az előfizető, ill. felhasználó a releváns szerződés szerinti egyhavi egyszeri plusz díjat köteles fizetni ilyenkor, valamint az INTEGRITY minden anyagi és erkölcsi kárát köteles vita nélkül megtéríteni, az open relay-t pedig köteles azonnal felszámolni. Az INTEGRITY jogosult az open relay kézenfekvő és gyors módon megszüntetni, üzemelését megakadályozni, az ebből eredő esetleges károkért nem felel, az így keletkezett szolgáltatáskiesés a szerződés értelmében nem számít üzemzavarnak vagy a szolgáltatás szünetelésének vagy üzemkiesésnek.
A felektől, eszközeikről hacker támadás nem indulhat ki, illetéktelen hozzáférés megszerzése esetén az INTEGRITY ilyen hálózatokat, eszközöket hálózatáról leválaszthat, a forgalmat korlátozhatja. Az ebből eredő esetleges károkért az INTEGRITY nem felel, az így keletkezett szolgáltatáskiesés a szerződés értelmében nem számít üzemzavarnak vagy a szolgáltatás szünetelésének vagy üzemkiesésnek. A rendeltetésszerű használat keretein túl a portscan, sniffing hacker támadásnak minősül.
Az INTEGRITY a rábízott, ill. nála elhelyezett eszközöket és rendszereket biztonsági és rendelkezésre állási szempontból ellenőrizheti, de csak úgy, hogy az ellenőrzések az eszközök és rendszerek alapvető és rendeltetésszerű működését ne gátolják, ill. csak minimális terhelést jelentsenek. Az ellenőrzések kiterjedhetnek az open relay kontrollra, fölöslegesen nyitva hagyott portok ellenőrzésére (portscan), ill. más hasonló ésszerű ellenőrzésekre.
Az előfizetők, felhasználók kötelesek amennyiben ez technikailag lehetséges jó jelszavakat használni. Az INTEGRITY által kapott, az INTEGRITY rendszereiben használt jelszavakat, jelszó alapú hozzáférést felhasználó vagy előfizető harmadik félnek vagy más felhasználónak csak az INTEGRITY engedélyével adhat tovább. A jelszavakat köteles minden fél illetéktelenektől óvni, a jelszavakat titkosan kezelni, a jelszó titkos adatnak minősül.
A felek az általuk telepített, alkalmazott, felhasznált szoftverek, szerzői jogi alkotásokságáért és jogtiszta használatáért maguk felelnek. Az INTEGRITY a telephelyén elhelyezett vagy az általa üzemeltetett eszközre telepített, használt, tárolt szoftver és más szerzői jogi alkotás jogtiszta használatáért a telepítést végzők és a felhasználók felelnek. Amennyiben a használatban az INTEGRITY nem érdekelt, a telepítést nem maga végezte, akkor az esetleg nem jogtiszta használatból eredő minden felelősséget elhárít magától. A nem jogtiszta használat okozta minden kárért a megrendelő, előfizető, költségviselő egyetemlegesen felel az INTEGRITY-vel szemben. Az INTEGRITY az előfizetői, ill. felhasználói általi szoftverhasználat jogtisztaságát nem vizsgálja.
Az INTEGRITY szolgáltatásai közvetített szolgáltatást tartalmazhatnak.
Az INTEGRITY respektálja és védi felhasználói, előfizetői, megrendelői, vásárlói és partnerei érdekeit.
Az ÁSzK az INTEGRITY vásárlója, megrendelője, felhasználója, előfizetője, partnere, ill. tőle szolgáltatást igénybe vevő részéről történő elfogadása vagy magának az ÁSzK-nek vagy erre hivatkozó, ezt közvetve alkalmazó szerződés aláírásával vagy megrendeléssel vagy igényléssel vagy alkalmas módon történő visszaigazolással történik.
A szerződő vagy szerződött felek elfogadják az INTEGRITY székhelye szerinti bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. Közös megegyezéssel azonban a jogvita gyors és hatékony rendezése érdekében választott bírósághoz is fordulhatnak.
2003. október 28.

Co-location és dedikált szerver elhelyezésének

általános szerződési feltételei /Szerverhoszting ÁSzF/

Ezen általános szerződési feltétetelre azINTEGRITYKft., mint Szerverhoszting ÁSzF-re, ill. röviden, mint SzÁSzF-re is hivatkozik.
AzINTEGRITY Kft. (továbbiakban INTEGRITY, ill. szolgáltató) saját telephelyén szerverelhelyezést, ill. más eszközök elhelyezését biztosíthatja az igénybevevő (a továbbiakban szervergazda) részére.
Amennyiben az elhelyezett szerver birtokosa az INTEGRITY, akkor dedikált szerverről, más esetben co-location szerverről beszélünk. Számítógép biztosítása co-location szerverként nem minősül dedikált szerverhosztingnak, amennyiben az egyedi szerződés nem dedikált üzemeltetésre szól, hanem csak co-locationra, csak akkor, ha ezt külön megállapodás mondja ki. Az INTEGRITY használt számítógépeket tipikusan csak co-location hoisztinghoz biztosít, mely tipikusan nem minősül dedikált hosztingnak.
A szerver, ill. más eszköz csatlakozhat közvetlenül vagy más az INTEGRITY-nél elhelyezett szerveren, ill. berendezésen keresztül az INTEGRITY számítógép-hálózatára.
A szerver a szervergazdával szóló előzetes megállapodás szerint csatlakozhat közvetlenül, vagy tűzfalon, filteren, alkalmazás gateway-en keresztül az Internetre.
Az áramellátást az INTEGRITY biztosítja, mely lehet egyszerű betáp vagy szünetmentes tápellátás rövid áthidalással vagy generátoros tápellátással. A megrendelő külön díj ellenében maga is elhelyezhet szünetmentes tápegységet, ill. egységeket, mely elektromos tápellátását biztosítja az INTEGRITY.
Az elhelyezett szerverek és egyéb berendezések kifogástalan műszaki állapotáért a szervergazda felelős. Az elhelyezett eszközök tűz és érintésvédelmét a szervergazdának szintén garantálnia kell. Szerverek és más berendezések 1 m távolságból mért maximális zajszintjének 50 dBA alatt kell maradnia, ha a zajszint ennél magasabb, az INTEGRITY felárat követelhet.
A szervergazdának meg kell adnia az általa elhelyezendő, ill. elhelyezett berendezések legfontosabb paramétereit, ill. ezekre felső korlátokat (méret, elektromos áramfelvétel stb.).
Az INTEGRITY az által biztosított műszaki eszközök kifogástalan állapotáért felelős.
A rábízott eszközökbe a szolgáltató indokolt esetben, amikor azoknál súlyos működési zavar vagy ennek gyanúja lép fel (tűz, füst, rezonancia stb.), belenyúlhat, azok dobozát, szekrényét kinyithatja, azokat kikapcsolhatja, újraindíthatja, kivéve, ha ezt írásos szerződés tiltja meg. A hálózati tápellátás megszakítására vagy szétcsatlakoztatására balesetveszély elhárítása érdekében az INTEGRITY-nek természetesen mindig joga van.
A rábízott eszközöket az INTEGRITY köteles tőle elvárható gondossággal megőrizni, zárt szerverszobában tárolni, ill. üzemeltetni. A rábízott eszközökért co-location esetén a co-locationért már kifizetett egyszeri díj plusz egyhavi díj 12-szerese összegéig, de maximum azok piaci értékig felel. A szolgáltató ennél nagyobb értékre csak külön díj ellenében vállal felelősséget.
Az INTEGRITY köteles a gépek számára minimálisan és maximálisan elfogadható érték közötti hőmérséklet biztosítására. Nem köteles légkondicionáló berendezéseit folyamatosan szünetmentes vagy generátoros tápellátással működtetni, de két órás a légkondicionálást érintő áramszünet esetén sem mehet 26 ˚ C fölé a hőmérséklet.
Az INTEGRITY köteles jó minőségű, megbízható légkondicionáló berendezéseket, szünetmentes tápegységeket, elektromos és hálózati eszközöket, berendezéseket alkalmazni. Eszközeik kihasználtsága a legrosszabb esetben sem lehetnek huzamosan 90 % felettiek, azaz mindig és mindenben tartalékolnia kell.
Az Internet és az elektromos csatlakozásra minimum 99 % rendelkezésre állást garantál az INTEGRITY. Kiesett Internet és elektromos csatlakozás ideje nem fizetendő, ill. visszaigényelhető. Összességében havi 24 óránál hosszabb kiesés esetén a havi díj nem fizetendő, ill. visszaigényelhető. Internet csatlakozás akkor tekintendő kiesettnek, ha a Budapest Internet Exchange (BIX) és külföldi kapcsolat a szolgáltató hibájából nem érhető el.
Amennyiben a szolgáltató hibájából nem valósulhat meg rendeltetésszerű használat, akkor a kiesett időre eső díj nem fizetendő, ill. visszaigényelhető.
A szervergazda köteles biztosítani, hogy eszközeiről támadás más szerverek, hálózat, szolgáltatás irányában nem történhet, a rendeltetésszerű használaton túl üzenetszórásos hálózat forgalma nem figyelhető, sohasem sniffelhető. Idegen gépek portscannelése tiltott, az INTEGRITY biztonsági és ellenőrzési okokból ilyet alkalmazhat
A szervergazda köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni szerverei és eszközei védelme, a hacker támadások megakadályozása érdekében. Amennyiben szerverére nem authorizált behatolás történt, akkor azt azonnal köteles az INTEGRITY-vel tudatni az arra alkalmas leggyorsabb módon.
Illetéktelen behatolás vagy ennek gyanúja esetén az INTEGRITY azonnal értesítheti a szervergazdát vagy az általa kijelölt kapcsolattartó vagy technikai személyt, személyeket.
Co-location vagy dedikált szerverről tömeges kéretlen levélküldés nem indulhat ki. Ún. open relay nem lehet szerveren, l. még ÁSzK. Az ORBS (www.orbs.org) tesztjének maradéktalanul és folyamatosan meg kell felelnie minden az INTEGRITY-nél elhelyezett szervernek.
Co-location és dedikált szerveren ésszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű forgalom nem generálható.
Co-location és dedikált szerveren más IP cím, domén név, mint az INTEGRITY-től kapott vagy általa előzetesen jóváhagyott nem alkalmazható. Az INTEGRITY minden regisztrált gTLD vagy ccTLD domén használatát jóváhagyja, ha a domén és használata konform az illetékes nyilvántartó szervezetek nyilvántartásával. Az INTEGRITY fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítést követően más IP címeket osszon ki.
A szervergazdának közölnie kell írásban az elhelyezett berendezések rendeltetését, ennek hiányában a szerver webkiszolgáló és levelezési szervernek tekintendő. Amennyiben szerződés rögzíti a felhasználás célját, a lehetséges felhasználás körét, akkor attól eltérni csak az INTEGRITY előzetes hozzájárulásával lehet. A szervergazdának közölnie kell, hogy a szerver egyetlen személy, szervezet saját célú kiszolgálója vagy a rajta futó szolgáltatásokat mások igénybe vehetik, azokat másoknak ingyen vagy fizetség ellenében továbbszolgáltatja.
A szervergazda az INTEGRITY-vel kötött külön írásos megállapodás híján nem telepíthet proxy-t, VPN-t, valamint a szervergazda vagy a szerverhez hozzáféréssel rendelkezők nem használhatják co-locationon vagy dedikált szerveren keresztül rendelkezésre álló külföldi sávszélességet belföldi kapcsolatukon keresztül. Terminál kapcsolaton kívül Internet elérésre co-location vagy dedikált szerver csak az INTEGRITY írásos hozzájárulásával vagy külön szerződés alapján használható. FTP-vel vagy más alkalmas állománytranszfer protokollal minden a karbantartáshoz vagy üzemeltetéshez szükséges állomány szerverre tölthető – ez nem minősül elérési szolgáltatás igénybevételének. Az ilyen sávszélességfelhasználás illegális, a sávszélesség az INTEGRITY tulajdona, annak eltulajdonítása nem megengedett.
Az INTEGRITY nem cenzúrázza a hálózati forgalmat és a szerveren tárolt információt. Azonban jogsértő anyag szerveren nem helyezhető el, hálózaton át nem továbbítható.
Az INTEGRITY saját és más szolgáltatásai érdekében átmenetileg korlátozhatja a forgalmat, ha azt méltányolható körülmény vagy rendkívüli helyzet, vészhelyzet teszi szükségessé.
Az INTEGRITY fenntartja a jogot, hogy co-location vagy dedikált szervert hasonló feltételekkel rendelkező más telephelyre mozgasson át ideiglenesen, vagy költöztessen véglegesen.
A szerverhez csak a szervergazda által írásos, előzetesen az INTEGRITY-nél elhelyezett megbízással rendelkező személyek férhetnek hozzá. A hozzáférésre, intézkedésre jogosult minden egyes személynek meg kell adni a
teljes nevét,személyi igazolványszámát (ha ilyennel nem rendelkezik, akkor más egyértelmű azonosítóit),jogkörét (ez lehet „teljes”, azaz mindenre kiterjedő),javasoltan az elérési adatait (telefonszám, mobil telefonszám, e-mail, postacím).
Az INTEGRITY a személyazonosság ellenőrzése végett az azonosításhoz szükséges dokumentumokat kérhet. Az INTEGRITY jogosult általa kiadott személy azonosító chipkártya, igazolvány és PIN kód kiadására, ill. ezek (együttes) használatát megkövetelheti. Alternatív megoldásként biometrikus azonosítás is alkalmazható.
Más megállapodás híján az elhelyezett szerverekhez munkanapokon 8.00-20.00 között, külön díj fizetése nélkül, hozzáférhet a szervergazda, ill. hozzáférhetnek a megbízottai, de egyszerre maximum két személy. Éjszakai (pontosabban 20.00-8.00 közötti) vagy nem munkanapon történő hozzáférés esetén 3.000,- Ft + ÁFA díj, ill. egy órán túl ugyanennyi óradíj fizetendő, mely megkezdett félóránként számolandó el. A szerver manuális újraindításának kérése havonta kétszer díjmentes. (Huzamosan megbízhatóan működő szerverek, berendezések esetén az INTEGRITY méltányosabb, ill. kedvezményes díjakat alkalmazhat, manuális beavatkozást igénylő munkák, pl. újraindítás díját elengedheti, valamint ingyenesen biztosíthat fizikai hozzáférést a szerverekhez és berendezésekhez.)
A szolgáltató felelőssége sohasem terjed ki a nem a saját maga által birtokolt vagy bérelt területről (nem a telephelyéről) kiinduló tűz és vízkárért, erőszakos behatolásból, erőszakos bűncselekményből eredő károkért, elemi kárért. A szünetmentes tápegységek és feszültségvédelmi berendezések által nem kivédett zavarokért, túlfeszültségért a szolgáltató szintén nem felel, ha maga vagy a szervergazda alkalmazott ilyeneket. Vis maiornak minősül az elektromos művek felelősségébe tartozó 8 órát meghaladó villamos energiaellátásból eredő üzemkiesés vagy kár.
A szervergazda, ill. költségviselő felelőssége az általa gondatlanul vagy szándékosan okozott kár esetén teljes, a teljes kár megtérítésére köteles.
Az INTEGRITY hivatalos honlapján, a integrity.hu/aszf címen közzéteszi az Co-location ÁSzF-et, ill. ha ezek nem lennének elérhetők, akkor a korábban közreadott az érvényes. Fenntartja a jogot, hogy a tervezett változások weben történő előzetes 120 napos közzétételét követően a Co-ÁSzF-et az előzetes közzététel szerint egyoldalúan megváltoztassa a szerződő felek külön értesítése nélkül.
Co-location vagy dedikált szerver elhelyezés megrendelhető, ill. a szerződés köthető határozatlan és határozott időre. A felmondási időt a két fél közösen határozza meg. A felmondási idő mindkét fél számára azonos. A felmondási idő tartamának megfelelő díj összegéig az INTEGRITY kauciót vagy bankgaranciát kérhet. A felmondási idő előtt az igénybevevő által megszüntettet vagy felmondott szerver elhelyezés díja a rendes felmondási határidőig fizetendő. Hibás teljesítés vagy nem fizetés esetén természetesen azonnali felmondás lehetséges. Az INTEGRITY nem szüntetheti meg felmondási idő vagy a határozott szerződés lejárata előtt a szolgáltatást, ill. az elmaradt szolgáltatás okozta kárért a felmondási ideig tartó díj összegig felel, ha csak nem joggal gyakorol rendkívüli felmondást. Közös megegyezéssel a szolgáltatás természetesen bármikor megszüntethető.
A co-location vagy dedikált szerverszolgáltatás teljesítettnek tekintendő, ill. addig az időpontig teljesítettnek tekintendő, amíg az igénybevevő fél azt nem kifogásolta meg írásban tértivevényes postai levélben. A megkifogásolás a levél feladásától számítva visszamenőleg 15 naposan visszamenő hatályú lehet. Az INTEGRITY diszkrecionálisan elfogadhatja a kifogást e-mailben, szóban, telefonon vagy más alkalmas módon.
A rendszeresen fizetendő havi- vagy éves, vagy periodikusan fizetendő díj a megkezdett szolgáltatási hónapot/időszakot megelőzően kerül leszámlázásra (az első időszak kivétel lehet), 15 napos bankátutalási határidővel. Amennyiben az ügyfél nem kapná meg a számlát a szolgáltatási periódus első napjáig, köteles az INTEGRITY-t erről azonnal értesíteni, az esedékes díjat pedig bankátutalással, mint előleget átutalni a tárgyhó 5-ig.
Lehetséges, hogy nem a szervergazda, hanem más költségviselő (pl. viszonteladó) viselje a költségeket. Amennyiben nem a szervergazda a költségviselő, akkor mind a szervergazda, mind a költségviselő elfogadja a Szerverhoszting ÁSzF-t, a fizetési kötelezettségekért a költségviselő felelős, a szervergazda készfizető kezes, más kötelezettségek tekintetében felelősségük egyetemleges. Amennyiben a szervergazda maga nem köt szerződést az INTEGRITY-vel (tipikusan viszonteladó, mint költségviselő esete), akkor mindenben a költségviselő a felelős (a szervergazda és a költségviselő között ilyenkor célszerűen külön szerződés kötendő). A szervergazda által okozott bármi plusz költséget, kárt a költségviselő köteles állni, ill. megtéríteni.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az INTEGRITY Általános Szerződési Keretfeltételei (ÁSZK) érvényesek. Doménregisztráció tekintetében mindenekelőtt az Általános Domén Szerződési Feltételek (Domén ÁSzF) hatályosak.
2003. október 28.


Általános Szerződési Feltételek /Domén ÁSzF/

domén1 igénylés, fenntartás és egyéb domén szolgáltatások
igénybevételére és szolgáltatásnyújtásra

Ezen Általános Szerződési Feltételek mint „Domén Általános Szerződési Feltételek”, ill. „Általános Domén Szerződési Feltételek”-re, ill. „Domén ÁSzF”-re hivatkozunk alább és más az INTEGRITY által kiadott dokumentumokban.
Az INTEGRITY Kft. (rövid néven: INTEGRITY Kft.; székhelye: Székesfehérvár) magára, mint „INTEGRITY” hivatkozik, itt és az általa használt más dokumentumokban az INTEGRITY mindig az INTEGRITY Kft-t jelenti, mint vállalatjelző, ill. az általa előállított vagy forgalmazott termékek és az általa vagy felhatalmazottai által nyújtott vagy forgalmazott szolgáltatások megnevezésében az „INTEGRITY„, mint árujelző szerepel.
PREAMBULUM
Annak érdekében, hogy egyszerűen, hatékonyan és gazdaságosan lehessen DOMÉN szolgáltatásokra (regisztráció és fenntartás technikai és adminisztratív ügyintézése, domén névszolgáltatás és más ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó vagy kapcsolatos más szolgáltatások) szerződést kötni az általánosan alkalmazott szerződési feltételeit egy dokumentumban, ezen dokumentumban vonja össze.
Az INTEGRITY FRANCHISE SZERZŐDÉSt kötött az ISzT Kht-vel (székhelye: Budapest), mely jelenleg a .hu TLD közdomén és a .hu alatti (SLD) közdomének alatti delegálást és ehhez kapcsolódó adminisztratív és technikai ügyintézést végzi, ill. szolgáltatásokat nyújtja.
Az ISzT Kht-re a következőkben, mint NYILVÁNTARTÓra hivatkozunk. Amennyiben az ISzT Kht. regisztrációs és delegálási tevékenységét más venné át, akkor ezen dokumentumban azt illetjük NYILVÁNTARTÓ névvel.
A Magyaroszági Internet Szolgáltatók Tudományos Egyesülete (röviden: ISzT) (székhelye: Budapest) szabályozza a .hu TLD közdomén és az ez alatti .hu közdomének alá történő regisztráció és delegálás szabályait. Ezen Egyesületet, mint SZABÁLYOZÓT említjük. Amennyiben a szabályozó tevékenységet más venné át, akkor nem az ISzT-t, hanem az új szabályozót értjük itt SZABÁLYOZÓn.
A SZABÁLYOZÓ és a NYILVÁNTARTÓ regisztrációs és delegációs szabályozására mint REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁSra, ill. egyszerűen csak, mint SZABÁLYOZÁSra hivatkozunk. A SZABÁLYOZÁS változhat, mindig a pillanatnyilag hatályos SZABÁLYOZÁSt tekintik érvényesnek a szerződő felek.
A REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS köti az ezen általános szerződési feltételek szabályozta kérdésekben, ill. ezen általános szerződési feltételek hatálya alá eső szerződésekben szerződő feleket. A REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS szuperszabályozás abban az értelmében, hogy ezen Domén ÁSzF-ben foglaltak amennyiben eltérnének a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁStól, akkor a SZABÁLYOZÁSban a kógens szabályokban foglaltak meghatározók a Domén ÁSzF-ben foglaltaktól szemben, kivéve a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS esetleg visszamenő hatályú változásait, melyekről a Feleknek szükség esetén külön kell megállapodniuk, ha ezt az INTEGRITY kezdeményezi.
A REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁSt a szerződő felek ismerik, azt elfogadják, az abban szabályozott kérdéseket se az egyedi szerződésekben, se az általános szerződési feltételek között nem kell ismételten szerepeltetni.
Az INTEGRITY a Domén ÁSzF-et egyoldalúan megváltoztathatja, ha a változásokat vagy az új megváltozott szerződési feltételeket 90 nappal a változás életbe lépése előtt hivatalos honlapján közzéteszi, ill. más alkalmas módon értesíti a szerződő feleket, az alkalmas módba beleértve az e-mail üzenet küldését is. A változások nem lehetnek méltánytalanok a szerződő felekkel szemben.
Az életbe lépett változások ellen a változások közzétételét vagy a szerződő felek kiértesítését követő 90 napon túl felszólamlásnak nincs helye.
Az INTEGRITY az általános szerződési feltételeit, különösen a Domén ÁSzF-et REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS, ill. releváns jogszabályok változásával egyidejűleg vagy azt követően egyoldalúan és azonnal a változó vagy megváltozott szabályozáshoz igazíthatja, ill. megváltoztathatja. Az ilyen változtatásnál az INTEGRITY-nek törekednie kell, hogy méltánytalan károk, ill. sérelmek ne érjék a feleket.
A már életbe lépett változásokkal szemben azok életbe lépését követő 15 napon belül nincs felszólamlásnak helye, a felek az életbe lépett változásokat amennyiben 15 napon belül nem kifogásolták, akkor azokat elfogadottaknak tekintik és nem kifogásolhatják meg.
IGÉNY és DELEGÁLÁS
Ezen szerződésben IGÉNYLŐLAP alatt az INTEGRITY által a hivatalos honlapján, a http://integrity.hu alatt közzétett .hu alatti közdomén alatti domén név igénylésre szolgáló domén IGÉNYLŐLAPot értünk, mely eleget tesz a NYILVÁNTARTÓ által az igénylőlappal szemben támasztott követelményeknek.
SZABÁLYSZERŰ IGÉNY, ill. IGÉNYLÉS alatt az olyan igényt, ill. igénylést értjük, mely eleget tesz a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁSnak, a NYILVÁNTARTÓ által elfogadott, ill. az IGÉNYt az INTEGRITY által alkalmazott, szabályosan az IGÉNYLŐ által cégszerűen aláírt IGÉNYLŐLAPon, a szükséges mellékletekkel együtt egyszerre nyújtotta be az IGÉNYLŐ, az IGÉNYLŐ, az aláírást végző személy és aláírása hitelesen azonosítható, az IGÉNY és mellékletei alapján az IGÉNYLÉS szabályossága további dokumentumok és vizsgálat nélkül megállapítható.
Jelen szerződés szerint az INTEGRITY vállalja, hogy a MEGRENDELŐ (továbbiakban IGÉNYLŐ) részére domén nevet/neveket delegáltat, ha
azt/azokat az IGÉNYLŐ SZABÁLYSZERŰEN igényli nála, azokat az igényléskor az IGÉNYLŐ számára az INTEGRITY delegálhatónak tartja, azokat a NYILVÁNTARTÓ delegálja az IGÉNYLŐ számára.
Az INTEGRITY nem köteles olyan igényeket elfogadni mely esetben joggal gyanítja, hogy az IGÉNY vagy az IGÉNYELT NÉV vélhető használata SZABÁLYELLENES vagy közérdeket sértő vagy méltányolható magánérdeket súlyosan sértő (oly módon, hogy harmadik félnek súlyosabb sérelmet okoz, mint az elutasítás az IGÉNYLŐnek) vagy egyik sem, de a NYILVÁNTARTÓ gyakorlatából joggal következtethető, hogy az IGÉNY jogvita nélkül nem bejegyezhető vagy ez más okból bizonyos. Bizonyos ilyen esetekben is az INTEGRITY elfogadhat IGÉNYt, de külön egyedi vállalkozási szerződés szerint.
Az INTEGRITY kivételesen elfogadhat diszkrecionális hatáskörben vagy tévesen szabálytalan IGÉNYt, ill. bizonyos szükséges dokumentumokkal nem rendelkező IGÉNYLŐtől is IGÉNYt – az IGÉNYLŐ saját felelősségére -, ha az ilyen IGÉNYEKET a NYILVÁNTARTÓ elfogadja, ill. elfogadhatónak tartja, ill. abban a REGISZTÁRTORok általánosan elfogadott gyakorlatát követi az INTEGRITY, ill. az IGÉNY a NYILVÁNTARTÓ Eljárási Szabályzata szerint regisztrálható.
Az IGÉNYLŐ szavatolja, hogy az IGÉNYLŐLAPban foglalt és az IGÉNY-nyel kapcsolatban benyújtott minden dokumentum és adat valós, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok változásáról az INTEGRITY-t értesíti; ennek elmulasztásából eredő károkért felel.
Ezen szerződés az egyes IGÉNY-ekkel kapcsolatban azok az INTEGRITY általi elfogadásától addig hatályos, amíg
vagy a domén igény elutasításra kerül, vagy a domén igény delegálása olyan akadályba ütközik, mely vita nélkül nem intézhető, vagy a domén delegálásra kerül, a domén fenntartását az igénylő vagy az INTEGRITY fel nem mondja.
Az INTEGRITY a NYILVÁNTARTÓ felé előterjesztett, de a NYILVÁNTARTÓ által 120 napon belül nem delegált névvel kapcsolatban az igényt törölheti, visszavonhatja vagy visszautasíthatja.
Az INTEGRITY általa kijelölt REGISZTRÁTOR jogutódnak vagy ÚJ REGISZTRÁTORnak átadhatja a folyamatban igényléseket, ill. az által fenntartott domének fenntartását úgy, hogy ezen szerződés az új REGISZTRÁTORral értelemszerűen érvényben marad.
A DOMÉN delegálása az INTEGRITY, mint REGISZTRÁTOR és a NYILVÁNTARTÓ (a szerződés megkötésekor ez az ISzT Kht. /Székhely: Budapest/) közötti szerződés (ún. FRANCHISE SZERZŐDÉS és ezektől elválaszthatatlan szerződések és mellékletek, ill. az ún. DOMÉNREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNTYELVEK) szerint kell, hogy történjen.
Ezen az INTEGRITY, mint REGISZTRÁTOR és a NYILVÁNTARTÓ közötti szerződést, ill. szerződések összességet, mint REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS-t említjük.
Amennyiben a NYILVÁNTARTÓ a REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉStől eltér, az eltérésért, az azokból eredő károkért az INTEGRITY nem felel, az eltérés okozta problémákat az INTEGRITY saját belátása szerint rendezheti.
DNS szolgáltatás
Az INTEGRITY, ha DNS szolgáltatást kínál, azt kínálatában nem részletezi, akkor az szabványos DNS szolgáltatást jelent, egy doménhez egy zóna tartozik, valamint a doménhez egy A rekord, a www hoszt (www.valami.tld), egy CNAME (valami.tld) és maximum három MX rekord jár további díjfizetés nélkül (azaz aldomén, ill. további hosztnevek alapértelmezés szerint nem ingyenesek).
KOMMUNIKÁCIÓ MÓDJA
Az IGÉNYLŐ és az INTEGRITY, mint REGISZTRÁTOR között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés. Más megállapodás vagy kötelezettség híján az INTEGRITY másként, mint elektronikus levél üzenetként nem köteles az IGÉNYLŐ számára információt adni.
POSTAI és E-MAIL CÍMEK HASZNÁLATA
Az IGÉNYLŐ minden egyes IGÉNYLŐLAP-on az igényeinél és delegált doméneinél egyetlen egy azonos postacímet használhat csak, az általa kijelölt minden egyes ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ személy pedig akár hol is szerepel új igényben vagy már delegált domén kapcsán azonos posta- és e-mail címet köteles használni. Címváltozás esetén minden egyes adatváltozás egy-egy IGÉNYLŐLAP-on jelentendő be az INTEGRITY-nél.
DÍJAK
A díjak mértékét mindig egyedi szerződés szabályozza, nem szabályozott kérdésekben az IGÉNY elfogadásának pillanatában az INTEGRITY által alkalmazott, a hivatalos honlapján meghirdetett tétel- és más kedvezmény nélküli listaárak a mérvadóak.
A díjfizetési kötelezettség abban az időpontban keletkezik, amikor a Regisztrátor az igénylést a NYILVÁNTARTÓ rendszerében rögzíti. A díjfizetési kötelezettség a NYILVÁNTARTÓ-nál rögzített, de delegálásra nem került domain igénylésre is fennáll.
A fizetési feltételek tekintetében, amennyiben azokat egyedi szerződés vagy külön megállapodás nem szabályozza, az INTEGRITY Általános Szerződési Keretfeltételei a mérvadóak.
Nem kifizetett díj esetében a domén írásban szabályszerűen felmondottnak tekintendő. Több domén delegálására egyszerre fizetendő díj egy része történik kifizetésére, a díj nem rendelhető egyértelműen az egyes IGÉNYekhez akkor az INTEGRITY diszkrecionálisan eldönti a díj ellenében mely DOMÉNek díja fizetett és mely nem. Kedvezményes díjak más megállapodás híján csak akkor alkalmazhatók, ha lejárt és kifizetetlen díjfizetési hátralékkal nem rendelkezik az IGÉNYLŐ, ill. a KÖLTSÉGVISELŐ. Ilyen esetben a már megfizetett díjak beszámítása más megállapodás híján az IGÉNYLÉSkor érvényes listaárakon történik.
Tétel- és más kedvezményes ajánlat esetén az INTEGRITY-t nem köti a kedvezmények megadása, ill. az alábbi esetekben listaárakat alkalmazhat:
Amennyiben Z Y védjegye vagy jól ismert áru- vagy vállalatjezője vagy Z Y cégnévnek vezérszava, és az IGÉNYLŐ vagy neve nem azonos Y-nal, Y az IGÉNYLŐt nem bízta meg vagy hatalmazta meg X.hu, X.SLD.hu IGÉNYLÉSéra és használatára; amennyiben Z igényt bárki másnak már NYILVÁNTARTÓ vagy a TANÁCSADÓ TESTÜLET DÖNTÉSE értelmében REGISZTRÁTOR elutasította, ill. Z korábban delegált név korábban már valakitől visszavonásra került vagy visszavonása folyamatban van; amennyiben Z jól ismert közintézmény, állami intézmény, szerv vagy szervezet hivatalos vagy nem hivatalos, de szokványos vagy jól ismert slang vagy széleskörben elterjedt nem szabatos elnevezése.
DELEGÁLÁS FENNTARTÁSA
Más megállapodás híján az egyszeri díj ellenében a delegálás határozott időre szól, ezen időtartam alatt a domén az IGÉNYLŐ számára fenntartandó, amennyiben azt az IGÉNYLŐ nem mondja fel, ill. annak fenntartása a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS-ba vagy ezen szerződésbe nem ütközik. A határozott idő lejárati dátuma úgy tekintendő, mintha az IGÉNYLŐ ezzel a dátummal kérte volna a DOMÉN törlését vagy a név fenntartásának felmondását úgy, hogy a lejárati dátumtól az INTEGRITY már nem a DOMÉN fenntartója, ill. REGISZTRÁTORa. Amennyiben az IGÉNYből vagy szerződésből a lejárati dátum nem megállapítható, akkor a határozott időre szóló delegálás a regisztrációt követő két év mínusz egy napra szól. A lejárati dátumra annak közeledtével vagy elérkeztével az INTEGRITY-nek nem kell figyelmeztetnie az IGÉNYLŐt, azonban küldhet többször is figyelmeztetést emailben és más alkalmas módon. A lejárati dátum olyan, mintha az igénylő e dátummal mondta volna fel a nevet, következésképpen ez úgy tekintendő, mintha a felmondást az IGÉNYLŐ és nem a REGISZTÁROR kezdeményezte volna. Azonban méltányolandó és az IGÉNYLŐ által nem kifogásolható az, hogy az INTEGRITY a delegálás fenntartása érdekében ezt a lejárati időt esetleg nem alkalmazza, azaz nem törli, ill. a NYILVÁNTARTÓ felé nem mondja fel a fenntartást, ha erre az IGÉNYLŐtől a lejáratkor külön erre vonatkozó megerősített kérelem nem érkezik.
A határozott időre szóló fenntartás lejárta előtt 90 nappal az IGÉNYLŐ bármikor igényelheti a név fenntartásának meghosszabbítását, 90 napon belül a lejáratig már a fenntartás meghosszabbításáról az INTEGRITY diszkrecionális hatáskörben maga dönt. A fenntartás lejártával amennyiben az IGÉNYLŐ se fel nem mondja, se meg nem hosszabbítja a fenntartást, akkor a fenntartásról a továbbiakban az INTEGRITY szintén diszkrecionális hatáskörben dönthet.
Az IGÉNYLŐ kijelenti,
hogy a hatályos regisztrációs szabályozást ismeri (különösen a DOMAINREGISZTÁRCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKET) és magára nézve kötelezőnek fogadja el; az INTEGRITY-hez benyújtott DOMÉN NÉV IGÉNYe delegálása kapcsán az INTEGRITY döntését elfogadja (noha a nevet más regisztrátornál ettől függetlenül igényelheti); a DOMÉN delegálását saját kockázatára igényli, a REGISZTRÁTORt nem terheli felelősség sem a DOMÉN delegálásából, sem annak elutasításából, sem annak felfüggesztéséből, felmondásából vagy visszavonásából keletkező közvetlen vagy közvetett bármilyen kárért; egyedül felelős az általa igényelt DOMÉN NÉV megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért; se a NYILVÁNTARTÓ, se a REGISZTRÁTOR a választott név, ill. IGÉNY ellenőrzésére, jogszerűségének, szabályosságának ellenőrzésére nem köteles, az igényelt vagy delegált DOMÉNnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a DOMÉN nevének megválasztásából, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen vitából, jogvitából, kárból, követelésből következő költség és kár alól mentesíti a REGISZTRÁTORt, ill. a már felmerülő költségeket, károkat haladéktalanul és maradéktalanul megtéríti, valamint eleve mindent megtesz, hogy a REGISZTRÁTORt érdeksérelem ne érje; a DOMÉN NÉV megválasztása és használata terén a lehető legnagyobb gondossággal jár el és szavatolja, hogy az általa választott DOMÉN NÉV és annak használata mások jogait nem sérti. Amennyiben ilyen jogsértésről tudomást szerez, akkor a névről önként lemond.
Az IGÉNYLŐ hozzájárul ahhoz, hogy az IGÉNYLŐLAPON közölt bármely információt a NYILVÁNTARTÓ és a REGISZTRÁTOROK az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően vagy a REIGSZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT előírásai szerint nyilvánosan kezeljék, továbbá az igénnyel kapcsolatos per tényét a NYILVÁNTARTÓ vagy REGISZTRÁTOR nyilvánosságra hozza.
IGÉNY BENYÚJTÁSA
Az IGÉNYLŐnek az INTEGRITY-hez a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS és az INTEGRITY és IGÉNYLŐ közti szerződés előírásai szerint kell benyújtania DOMÉN NÉV IGÉNYét, ill. IGÉNYeit.
Az INTEGRITY IGÉNYt csak két példányban benyújtott cégszerűen aláírt IGÉNYLŐLAPon köteles elfogadni, a kötelező mellékletek benyújtása tipikusan elégséges másolat formájában, de az INTEGRITY az eredeti iratok bemutatását vagy benyújtását diszkrecionális hatáskörben kérheti. Az IGÉNYLŐ, mely kell, hogy aláírási címpéldánnyal rendelkezzen, az IGÉNYt aláíró személyhez tartozó aláírási címpéldány másolatát köteles legalább az IGÉNYhez csatolni, az INTEGRITY diszkrecionális hatáskörben eredeti aláírási címpéldány bemutatását vagy beadását is kérheti. Az ún. prioritásos igények esetén minden dokumentum vagy dokumentummásolat eleve két példányban adandó be.
Az IGÉNY benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzőleg az IGÉNYLŐ és az INTEGRITY kétoldalú szerződést köt, ill. KÖLTSÉGVISELŐ bevonásával háromoldalút. Egyedi vállalkozási szerződés híján ezen Domén ÁSzF elfogadása jelenti a vállalkozási szerződés létrejöttét. A költségeket, díjakat, árakat amennyiben az IGÉNYLŐ és az INTEGRITY között más szerződés vagy külön megállapodás nem szabályozza, akkor az INTEGRITY IGÉNYLÉSkor alkalmazott listaárai, ill. a pillanatnyilag érvényes díjak és felmerülő költségek a mérvadóak.
FENNTARTÁS FELMONDÁSA vagy TÖRLÉS KEZDEMÉNYEZÉSE az IGÉNYLŐ RÉSZÉRŐL
Az IGÉNYLŐ jogosult a jelen szerződés keretében fenntartott DOMÉN NÉV fenntartását bármikor indoklás és felmondási idő fegyelembe vétele nélkül felmondani, ill. a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁSnak megfelelően a jelen szerződés alapján igényelt nevekről más számára lemondhat.
Az IGÉNYLŐ jogosult a jelen szerződés keretében igényelt bármely még nem delegált nevet visszamondani és helyett más nevet választani.
A felmondásokat és visszavonásokat az INTEGRITY a kézhezvételtől számított három munkanapos ügyintézési határidővel kezeli.
IGÉNY MEGKIFOGÁSOLÁSA, VITAKEZELÉS
A név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a REGISZTRÁTOR a TANÁCSADÓ TESTÜLET (TT) döntésének veti alá magát. A TT eljárásáért, döntéséért, állásfoglalásáért, tevékenységéért az INTEGRITY nem felel.
A TT döntését az IGÉNYLŐ vagy az igénylést vitató harmadik fél kezdeményezésére az INTEGRITY a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS szerint szerzi be, amennyiben a KIFOGÁS igazolhatóan és megfelelően az INTEGRITY-hez elő lett terjesztve, valamint az ELJÁRÁSI DÍJAT az INTEGRITY-nek a KIFOGÁSOLÓ fél vagy az IGÉNYLŐ megfizette úgy, hogy a díj jóváírásra került az INTEGRITY bankszámláján.
Az INTEGRITY KIFOGÁS esetén mind az IGÉNYLŐtől, mind a KIFOGÁSOLÓ harmadik féltől követelheti az ELJÁRÁSI DÍJat, ill. annak megfizetése híján úgy járhat el, hogy minden potenciális költséget és kárt eleve elhárít magától, akár az IGÉNY visszautasítása, ill. visszavonása révén.
Az ELJÁRÁSI díj a TT eljárási díjának 2,5-szerese (2001. január 1-én a TT eljárási díja a FRANCHISE SZERZŐDÉS SZERINT 40.000,- Ft + ÁFA), megkifogásolt IGÉNYenként értendő. Az INTEGRITY a díjjal kapcsolatban méltányosságot gyakorolhat, de a TT eljárási díj befizetésétől nem tekinthet el, kivéve, ha ezt a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS megengedi.
A KIFOGÁS ELŐTERJESZTÉSÉt az INTEGRITY „TT KIFOGÁS 2000-01-01” számú dokumentuma, ill. a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS szabályozza.
SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
Ezen szerződést az IGÉNYLŐ indoklás nélkül azonnal felmondhatja, de díjfizetési kötelezettségeire, ill. költségekre, károkra vonatkozó kötelezettségvállalásai a szerződés a felmondás után is hatályos.
Az INTEGRITY felmondhatja a szerződést, ill. igényt visszavonhat, delegálást felfüggeszthet, fenntartást felmondhat a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS szerint, valamint az IGÉNYLŐ súlyos szerződésszegése esetén, ideértve a határidőre nem fizetést vagy hamis adatok közlését is. A határidők tekintetében az INTEGRITY-t a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS köti, az abban megengedett legrövidebb vagy leghosszabb határidőket alkalmazhatja.
ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐK
A REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁSban, ill. más szerződésben nem szabályozott esetekben az INTEGRITY a regisztráció folyamán 3 munkanapos határidőt alkalmaz (melybe a saját ügyintézési ideje számít csak bele), a delegálás és fenntartás során pedig legfeljebb 8 munkanapost. Az IGÉNYLŐ kérhet sürgős ügyintézést.
Az INTEGRITY a teljesítési során törekszik ésszerű és gyors ügyintézésre.
Egyes nevekre beérkezett IGÉNYeket az INTEGRITY a beérkezés sorrendjében terjeszti be a NYILVÁNTARTÓhoz, soronkívüliség nem kérhető, a továbbterjesztés sorrendje nem változtatható.
A SZERZŐDÉS ÉLETBE LÉPÉSE
Ezen Domén ÁSzT 2001. január 1-től hatályos, ill. az egyedi szerződésekre nézve azok megkötésével egyidejűleg.
SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
Amennyiben a szerződés megkötését követő 90 napon belül az IGÉNYLŐ nem igényel egyetlen domén nevet sem ezen szerződés keretében, akkor a szerződés automatikusan megszűnik.
Az IGÉNYLŐ és a REGISZTRÁTOR közti szerződés hatályát veszti, ha a keretében delegált nevek fenntartása szabályszerűen lejárt, ill. azok INTEGRITY általi fenntartása megszűnt vagy a szerződés más miatt okafogyottá vált.
FOLYAMATOS TELJESÍTÉS
Más megállapodás híján az INTEGRITY folyamatos teljesítéssel számláz.
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS
A regisztrációs szolgáltatások közvetített szolgáltatást tartalmaznak.
SZÁMLAKÜLDÉS
Az IGÉNYLŐ a számlázási, számlaküldési címét egyedi szerződésben adja meg vagy annak mellékletében, ill. az IGÉNYLŐLAPON tünteti fel azt. Mindig az utoljára megadott számlázási, számlaküldési címet veszi az INTEGRITY figyelembe.
Amennyiben ez nem alkalmazható, vagy nem kerül megadásra, akkor számlaküldési címnek az utoljára benyújtott igény vagy adatmódosítás átvezetésének kérésekor megadott ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ címét alkalmazza. Az IGÉNYLŐ írásban új számlázási címét is megadhat. Számlaküldési címként külön megállapodás híján csak belföldi cím adható meg. Az IGÉNYLŐ ellentmondóan nem adhat meg számlázási címeket, bizonytalanság esetén az INTEGRITY ezen bekezdés szerint jár el, a számlát az ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓnak küldi, az így kézbesített számla az IGÉNYLŐnek kézbesítettnek számít.
SZABÁLYOZÁS vagy a NYILVÁNTARTÓ MEGVÁLTOZÁSA
A teljesítés tekintetében a NYILVÁNTARTÓ vagy a REGISZTRÁCIÓS szabályzat, ill. releváns jogszabályok megváltozása okozta költségeket az IGÉNYLŐ átvállalja.
KÖLTSÉGVISELŐ
Lehetséges, hogy nem az IGÉNYLŐ, hanem harmadik fél juttatja el az IGÉNYLŐ IGÉNYÉT az INTEGRITY-hez vagy abban közreműködik. A harmadik fél egyben lehet megbízásos vagy megbízás nélküli viszonteladója is az INTEGRITY-nek.
A harmadik fél az IGÉNYLŐ felkérésére vagy felhatalmazására járva el a költségek viseléséről az INTEGRITY-vel megállapodhat, az IGÉNYlés díját és költségeit maga fizetheti az INTEGRITY felé, akár úgy is, hogy a díjakra és költségekre vonatkozó megállapodás részben, pl. a díjak mértékére nézve nem ismert vagy titkos az IGÉNYLŐ előtt. Ilyen esetekben a harmadik felet, mint KÖLTSÉGVISELŐt említjük, ill. szerepeltetjük a szerződésekben.
A KÖLTSÉGVISELŐ az INTEGRITY és közte szóló külön megállapodás szerint köteles díjfizetésre. A KÖLTSÉGVISELŐ az IGÉNYLŐ helyében és az IGÉNYLŐ a KÖLTSÉGVISELŐ helyében az INTEGRITY felé mint készfizető felel.
Amennyiben KÖLTSÉGVISELŐ vállalja a díjfizetést, akkor az INTEGRITY elsősorban a KÖLTSÉGVISELŐ felé számláz. Amennyiben a KÖLTSÉGVISELŐ nem egyenlíti ki vagy fizeti meg kötelezettségeit határidőre, ill. határidőkre, akkor az INTEGRITY nem köteles teljesítésre, valamint a KÖLTSÉGVISELŐ helyett az IGÉNYLŐ köteles fizetésre, ill. az IGÉNYLŐ felé ilyen esetekben közvetlenül is számlázhat.
A KÖLTSÉGVISELŐ nem mondhatja fel a név delegálását, de folyamatban lévő IGÉNYLÉS esetén az IGÉNY kérésére visszavonásra kerül. A KÖLTSÉGVISELŐ amennyiben a domén név regisztrációs és fenntartási költségein túl más szolgáltatások költségeit is viseli, az nem tartozik ezen szerződés hatálya alá.
KIFOGÁS esetében a KÖLTSÉGVISELŐ is fizetheti az ELJÁRÁSI DÍJAT az IGÉNYLŐ helyett, ill. ha nem fizeti meg a KÖLTSÉGVISELŐ ezt, akkor az IGÉNY visszavonható.
A KÖLTSÉGVISELŐ címének változása vagy elérhetetlensége vagy a KÖLTSÉGVISELŐ megszűnése, felszámolása esetén az IGÉNYLŐ a KÖLTSÉGVISELŐ helyébe lép.
Amennyiben nem az IGÉNYLŐ a KÖLTSÉGVISELŐ, akkor ezt a tényt valamint a KÖLTSÉGVISELŐ egyértelmű és hivatalos megnevezését az IGÉNYLŐLAPon fel kell tüntetni.
KÖLTSÉGVISELŐ közreműködése esetén háromoldalú megállapodás köttetendő az IGÉNYLŐ, a KÖLTSÉGVISELŐ és az INTEGRITY között.
SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE
A szolgáltató külön cégszerűen aláírt megállapodás vagy felelősségvállalás híján legfeljebb csak a megrendelő/igénylő/előfizető által az adott szolgáltatásra befizetett díj összegéig vállal felelősséget. Hiba, késedelem esetén a késedelem arányában, ill. a késedelmes napokra a megfizetett díj 2 %-ig vállal kötbért.
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Vis maior: elháríthatatlan külső okokból eredő kár. Vis maiornak tekintendő a NYILVÁNTARTÓ vagy a REGISZTRÁCIÓS szabályzat, ill. releváns jogszabályok olyan megváltozása mely méltányolható magánérdekeit súlyosan sérti az IGÉNYLŐnek vagy REGISZTRÁTORának. Vis maiornak tekintendő a NYILVÁNTARTÓ jogutód nélküli megszűnése vagy a regisztrátori rendszer megszűnése. Vis maior az államosítás, az állam egyoldalú vagy erőszakos beavatkozása vagy a domének vagy erőforrások újrafelosztása, a regisztrátori tevékenység vagy rendszer ellehetetlenítése.
Az INTEGRITY elhárít minden olyan kárt, követelést ill. kártérítési igényt, melyért vagy amelyben a NYILVÁNTARTÓ vagy a SZABÁLYOZÓ felelős. Az INTEGRITY a NYILVÁNTARTÓ és a SZABÁLYOZÓ tevékenységéért semmiféle felelősséggel nem tartozik.
Vis maior vagy ilyennek tekintendő esemény a felek kötelezettségeinek megszűnésével jár, kivéve a már leszámlázott és kiegyenlítetlen követelések megfizetését. Vis maior vagy ilyennek tekintendő esemény esetén a szerződés hatályát veszti.
ÚJ KÉNYSZEREK FIGYELEMBE VÉTELE
A szerződés pillanatában fennálló helyzetet, ill. az előre joggal várható trendeket vette és veszi figyelembe ezen szerződés és az INTEGRITY szerződéskötéskor. Új adók, pl. Internet vagy más specifikus adó, illeték költségét az INTEGRITY átháríthatja az IGÉNYLŐre, ill. KÖLTSÉGVISELŐre. Hasonlóan a FRANCHISE SZERZŐDÉS szabályozza a REGISZTRÁTOR és NYILVÁNTARTÓ közti díjfizetéseket, ennek egyes igényekre vagy delegálásokra vonatozó díjait (fenntartási díj) az INTEGRITY beépítette áraiba, ezek változása amennyiben egy éven vagy naptári éven belül 50 %-nál nagyobb mértékben változnak, vagy összességükben 100 %-kal megváltoznak, akkor azokat az INTEGRITY az IGÉNYLŐ, ill. KÖLTSÉGVISELŐ felé érvényesítheti. Kisebb változásokat az INTEGRITY nem érvényesíthet, kivéve olyan új az IGÉNYekre, a delegált nevekre, az IGÉNYLŐkre, vitákra, vitakezelésre vonatkozó díjakat, melyeket eddig a NYILVÁNTARTÓ nem alkalmazott.
REGISZTRÁTORI TEENDŐK ÁTRUHÁZÁSA
Az INTEGRITY más regisztrátorra átruházhatja egy domén regisztrátori teendőinek ellátását, ha szavatolja a domén fenntartás lejáratáig az eredeti megállapodás szerinti díjazást.
A SZERZŐDÉSBEN EXPLICITE NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindenekelőtt a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS mérvadó, az ebben sem szabályozott kérdésekben pedig az v Általános Szerződési Keretfeltételei döntőek.
Az IGÉNYLŐ és HARMADIK FÉL
közti vita, jogvita vagy az igény kapcsán felmerülő hatósági, jogi eljárás vagy az igény kapcsán az INTEGRITY és harmadik fél kapcsán keletkezett vita, jogvita során felmerült minden kár, költség, díj, kiadás és bármilyen hátrányos következmény alól mentesíti az INTEGRITY-t, beleértvevállalja az így kiesett munkaidő díjának megtérítését is az INTEGRITY rezsióradíjai szerint számoltan. A felmerülő költséget lehetnek bizonylatok alapján igazoltak, vagy az INTEGRITY által becsültek.
JOGVITA ESETE
Jogvita esetén a kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság tekintetében a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS mérvadó, ill. a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS hatáskörén kívül eső kérdésekben az INTEGRITY ÁSzK érvényes.
A KÖLTSÉGVISELŐ és az INTEGRITY közti jogvita felett a köztük szóló szerződés rendelkezik, ennek híján az INTEGRITY Általános Szerződési Keretfeltételei a mérvadóak.


1 DOMÉN a DOMAIN alternatív magyar elnevezése, az INTEGRITY magyar dokumentumokban a DOMÉN és a DOMAIN szót egyaránt használhatja